Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006009550 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot juridische bijstand type wet prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming van de voorzitter en leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Oproep tot kandidaatstellingen Met het oog op de benoeming van de voorzitter en leden van het directiecomité van d De Commissie is een autonoom organisme dat, krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organ(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt, met ingang van 1 september 2006, de heer Faque, Christian, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pe type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 13 maart 2006, wordt, met ingang van 1 september 2006, de heer Wantier, Philippe, attaché bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensio type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006007192 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 betreffende de toekenning van een toelage voor dienst op zee type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006007196 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 6066 van 14 juni 2006, neemt luitenant van het vliegwezen T. Pessleu van het korps van het niet-varend personeel, anciënniteitsrang als luitenant van het vliegwezen o Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant van het vliegwezen J.-F. Colmant gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006007198 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6068 van 14 juni 2006, wordt kapitein C. Van Der Vorst van het korps van de logistiek, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van de infanterie van Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein D. Lathuy gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006009591 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2006, is de heer Vanden Eynden, J., griffier bij het hof van beroep te Luik, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 21 mei 2006 's avonds. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten g Bij koninklijk besluit van 4 juli 2006, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het ka(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006009600 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor ee de heer Michielsen, B.; Mevr. Hamesse, C.; Mevr. Sevens, V.; Mevr. Fruy, C.; de heer W(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006022725 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Einde functie Bij koninklijk besluit van 17 juli 2006 wordt de heer Van Loon, Herman, met ingang van 1 juli 2006, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn N-1 management functie bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2006 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2006, 105.13 punten bedraagt, tegenover 1 Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006201218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de woonplaats en het **** vanaf 1 februari 2005 type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006201228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, houdende de storting in 2005 en 2006 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en vaklui type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006201881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006201901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende de verlenging van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006003353 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van het enig kantoor der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006009601 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 26 juli 2006 is het verzoek tot associatie van Mevr. Deweerdt, J., notaris ter standplaats Brussel, en van de heer Ruelle, Y., kandidaat-notaris, om de associatie « DEWEERDT en RUELLE » De heer Ruelle, Y., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brussel. Het beroep (...) type ministerieel besluit prom. 22/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 31 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 12/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202406 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202408 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202407 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202410 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006. type ministerieel besluit prom. 28/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202412 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202409 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202413 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06 en 13 van organisatieafdelingen 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 en 50 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006202390 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest van 25 april 2006 in zake het openbaar ministerie tegen J. Landuyt en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho 1. « Schendt artikel 235ter Sv. de artikelen 10 en 11 GW, 6 EVRM en 14 IVBPR in die zin gelezen en(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006202394 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 73/2006 van 10 mei 2006 Rolnummer 3780 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006036116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202379 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder regeringscommissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP du Val d'Heure, SC", te Marchienne-au-Pont type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202458 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Specifieke beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar. - Bericht van verbod. - Verordening nr. 817/2006 van de Raad van 29 mei 2006 Het is voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nationaal grond(...) technische bijstand, gerelateerd aan militaire activiteiten of aan levering, fabricage, onderhoud o(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Tuchtraad Samenstelling. - Aanwijzingen en hernieuwingen Bij beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie werden, op 30 juni 2006, bij toepassing van de voor de Franstalige kamer : - als effectief bijzitter voor het administratief en logistiek kader(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het onthaal van werknemers in de onderneming. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type indexcijfers prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006043007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006202445 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen (niveau B) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Minister(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VANDEN STEEN CHRISTIN(...) type document prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006202444 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige directiesecretarissen (niveau B) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defensie (AF(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BENSALAH KHADIJA, 108(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006007195 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 6064 van 14 juni 2006, wordt eerwaarde heer J. Van Den Eeckhout, hoofdaalmoezenier van de katholieke eredienst, op 1 januari 2006, tot opperaalmoezenier benoemd. Bij koninklijk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006007199 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6069 van 14 juni 2006, wordt de heer Patrick Merken, houder van het diploma van doctor in de toegepaste wetenschappen, op 1 januari 2006 tot docent aan de Koninklijke Mili Hij is verbonden aan de leerstoel « Telecommunicaties ». (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006007197 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6067 van 14 juni 2006, wordt de heer F. Dehoux in vast verband tot de graad van attaché benoemd, op datum van 1 september 2005, bij het Koninklijk Museum van het leger en van krijgsgeschied Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006009592 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Charleroi : 1, vanaf 19 augustus 2006; - griffier bij het hof van beroep te : - Luik : 1; - Bergen : 1; - adjunct-griffier : - bij - Hasselt : 1, vanaf 1 september 2006; - Tongeren : 1, vanaf 1 augustus 2006; - bij het vre(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006012397 bron rechterlijke macht **** te **** **** 17 juli 2006, werd de heer ****, ****, raadsheer in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij het **** te ****, door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te Werving. - Uitslagen

document

type document prom. -- pub. 31/07/2006 numac 2006021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bekendmaking van de rekeningen van 2005 en de begroting 2006 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de bestuurscommissie en goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid, bij toepassing van artikel 6, alinea 3 De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op artikelen 55 tot 58 van de wetten op de Rijkscomptab(...)
^