Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006009514 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en Rechtsgebied van het hof van beroep te Gent Plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie : type wet prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Raad voor de mededinging type wet prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bescherming van de economische mededinging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekennings- en gebruiksvoorwaarden van de aan de provinciegouverneurs en aan de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad toegekende kredieten voor de coördinatie van de politiediensten en provinciale acties inzake veiligheid en preventie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 10 juni 2006, wordt de aanwijzing van de heer Hardy, Gilbert, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Waver, met ingang van 8 juli 2006 voor d type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003309 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 februari 1999 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 21/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003319 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare vastgoedbevaks, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006009513 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juni 2006, is de heer Segers, G., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Bij koninklijk bes Bij koninklijk besluit van 20 juni 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006009515 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 juni 2006, is de heer Delaunois, P., ere-plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Bergen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken drag type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, wordt aan de heer Warichet, Jean, op het einde van de maand mei 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Navorsing en Actie type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022506 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003308 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 29 december 1983 tot regeling van de uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006009475 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof te Antwerpen type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006009516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 juni 2006, is het verzoek tot associatie van Mevr. Dufaux, Th., notaris ter standplaats Waregem, Mevr. Desimpel, N., geassocieerd notaris ter standplaats Waregem en van Mevr. Desimpe Mevr. Desimpel, E., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Waregem. Het beroep t(...) type ministerieel besluit prom. 31/05/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type ministerieel besluit prom. 16/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022595 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2006 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006202089 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 2 mei 2006 wordt de BVBA Sotrez-Nizet vanaf 9 mei 2006 erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de verkavelingsplannen. Bij ministerieel besluit van 12 mei 2006 Bij ministerieel besluit van 12 mei 2006 wordt Mevr. Corinne Waelbroeck vanaf 12 mei 2006 voor (...)

arrest

type arrest prom. 21/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003316 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006009517 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 16 januari 2006 werd de heer Van den Bussche, J.-P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 juli 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechte

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij sommige inrichtingen voor secundair onderwijs toegelaten worden lestijden-leraar van de eerste graad over te dragen naar de andere graden bij toepassing van artikel 20, § 1, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006031234 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verzekering zoals voorzien in artikel 38 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad van het Wetenschapsbeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006031309 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 2003 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006031318 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevordering Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 februari 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2006, wordt de heer Benoit Yernaux, eerstaa P. SMET B. CEREXHE A. JORIS

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006035910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de wijziging van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006003312 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de fusie tussen kredietinstellingen . - Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire kredieten (artikel 53 van de(...) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het directiecomité van de Commissie v(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type indexcijfers prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006043006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006202094 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige brandweermannen ambulanciers (niveau D) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (AFB05001). - Uitslagen Rangschi(...) 1. PATERNOTTE, MARC, 7090 BRAINE-LE-COMTE. 2. MANFROID, CLAUDE, 1090 JETTE. 3. BRONCHART, MA(...) type document prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006202095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige docimologen (niveau A) voor het OFO (AFG06818). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DRUGMAN, GODEFROID, 6001 CHARLEROI. 2. CAMERMAN, JULIE, 5310 DHUY. 3. (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Jean Warichet De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006202096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** **** (niveau ****) voor het **** (****06818). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. Geen laureaten. (...)

document

type document prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2006 Koninklijke besluiten van 2 juni 2006 : I. Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Mevrn. : Brusten, Danièle, bestuurschef bij het Departement. Duviv De heren : Geerts, Jean-Paul, administratief deskundige bij het Departement. Keppens, Werner(...) type document prom. -- pub. 29/06/2006 numac 2006021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de federale Overheid. - Derde oproep tot voorstellen I. Inleiding Tijdens zijn vergaderingen van 19 november en 3 december 2004 heeft de Ministerraad de uitvoering goedgekeurd van d De Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de federale Overheid is een program(...)
^