Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en van de artikelen 121, § 1, 1°, en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type wet prom. 01/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het OCCAR-Veiligheidsakkoord tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 10 juni 2006 wordt de aanwijzing van de heer Eeckhout, Stefaan, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Kortrijk/Kuurne/Lendelede met ingang type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politiezone Lovendegem/ Nevele/Waarschoot/Zomergem. - Beëindiging van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 10 juni 2006, wordt voortijdig een einde gesteld aan het mandaat van de heer Verkoyen, Yvôn, korpschef van de Deze beslissing treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de datum van notificatie (...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006002068 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006009493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 juni 2006 : - is Mevr. De Peuter, L., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Zij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg - is Mevr. Dewitte, C., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van(...) type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « KINDERBIJSLAGFONDS DE REGIONALE » type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022561 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie », en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006200735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006200845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006201003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006201002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van getrouwheidszegels en weerverletzegels type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006201087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006201128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006201144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de invoering van een sectorale non-discriminatiecode type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006201239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006201539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sociale voordelen voor de uitzendkrachten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006003279 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de aanvraag en de inhoud van de door de verzekeringsondernemingen voor te leggen documenten met het oog op de teruggave van de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006009494 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 13 juni 2006 : - is het verzoek tot associatie van de heer Rooman, J.-P., notaris ter standplaats Leuven, en van Mevr. Rooman, L., kandidaat-notaris, om de associatie « Notarissen Mevr. Rooman, L., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Leuven; - is het verzoe(...) type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202013 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202017 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202016 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202018 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202019 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 13/03/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022542 bron rijksdienst voor sociale zekerheid van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Besluit van het beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type arrest prom. 06/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022548 bron rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2006-2008 voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

decreet

type decreet prom. 21/04/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006035931 bron vlaamse overheid Decreet houdende de decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid type decreet prom. 05/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006201841 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot afschaffing van de verplichting tot het overleggen van eensluidende afschriften van documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006201867 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet inzake rookpreventie en rookverbod op school

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2004 pub. 21/06/2006 numac 2006201854 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de « Conseil supérieur de promotion de la santé »

erkenning

type erkenning prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022567 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

erratum

type erratum prom. 04/04/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009497 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006009496 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 31 mei 2006, heeft de heer Closon, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn va type document prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006009495 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik De aanwijzing van de heer Dumont, M., raadsheer in het arbeidshof te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 maart 2006.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006018084 bron wetgevende kamers senaat Samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen (m/v). I. Functiebeschrijving Alle die(...) De secretaris staat in voor de briefwisseling, voor de andere administratieve taken eigen aan ieder(...)

erratum

type erratum prom. 02/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2006 numac 2006022552 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2006 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van - wordt Mevr. Delsaut, Valérie, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, i(...)
^