Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/2005 pub. 13/06/2006 numac 2005015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (2) type wet prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006201899 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen managementassistent (niveau B) voor de Vlaamse overheid (ANV06008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ENGELBINCK, Ann, 9230 Wet(...) 2. VAN WASSENHOVE, Lindsay, 9290 Berlare (Overmere) 3. DE PUTTER, Els, 9473 Denderleeuw 4. ST(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006009459 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek wordt verleend aan advocaten type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006009466 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2006 : - is Mevr. Bourgeois, G., emeritus raadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen; type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006009468 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2006 : - Is bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : de heer Bergeret A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen . - Zijn bevorderd tot de graad(...) de heren : Broeckx R., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanle(...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen en houdende de benoeming van een erevoorzitter in de raad van bestuur van de Nationale Instelling van Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « ACERTA Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan personeelsleden belast met de taak van tolk bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006022441 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006022442 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Belgische transplantatieraad type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006201372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het deeltijds werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006003274 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2006-2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006 wordt de VZW « Formation P.M.E. Liège », Château-Massartstraat 70, te 4000 Luik, gemachtigd het in het artikel 177 van het A type ministerieel besluit prom. 01/06/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006035622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven van Antwerpen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 augustus 2005 wordt Mevr. Callebaut, Muriel vanaf 1 juni 2005 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van attaché binnen het Frans taalkader. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/06/2006 numac 2006031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 33, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006031289 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006031287 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de opmaak of wijziging van hun gemeentelijk ontwikkelingsplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006201847 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Amel type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006201848 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Jalhay

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006018076 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Marcel Verreckt, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Molenstraat 47, heeft op 29 mei 2006 een Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 173.402/X-12.848. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006018077 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De BVBA N.R. Enterprises heeft de Raad van State verzocht om schorsing van de verordening Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 173.256/VI - 17.155. Voor de Hoofdgriffier,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april 2004, 7 mei 2004, 27 Bij besluit van 1 februari 2006 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het n(...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 11 april 2006 wordt de erkenning als beveiligingsonder

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006009372 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijke Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 23 maart 2006, is ten verzoeke van Mevr. Va

document

type document prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006009467 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 9 mei 2006, heeft de heer Vanommeslaeghe, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn v type document prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006009470 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik De aanwijzing van Mevr. Ernotte, M.-C., rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 mei 2006. type document prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-06/0024 : Bencis Belgium Holding II NV/Winsol Group NV en Jitam Comm. VA. Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde proc Op 6 juni 2006 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 23 mei 2006, wordt de heer Xavier Delgrange, auditeur, met ingang van 7 juli 2006 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006022166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006 wordt Mevr. Redant, Nancy, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie, met ingang van 16 januari 2006, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de F.O.D. Volks

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/06/2006 numac 2006201930 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** en **** (niveau ****) voor het Instituut voor Landbouw- en **** van de **** overheid (****06001). - **** ****(...) 1. VAN DER STOELEN, ****, 9100 Sint-**** 2. ****, ****, 8610 **** 3. ****(...)
^