Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse maatregelen inzake vervoer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 december 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen2006/00342 type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de voorafgaande opleiding bedoeld in artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 10 mei 2006, wordt de aanwijzing van de heer Garin, Marc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Mons-Quévy, met ingang van 29 april 2006 voor type koninklijk besluit prom. 18/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006009392 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006009451 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 mei 2006 zijn benoemd tot : - referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Boufflette, A., referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Br - voorlopig benoemd referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 mei 2006, wordt aan de heer Mertens, Thierry, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Bruss Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006021092 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 17 mei 2006 wordt Mevr. Catherine Heather Moore van Amerikaanse nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 november 2005, in België het beroep van architect type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006021091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Arbitragehof. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 24 mei 2006, dat in werking treedt op 5 juni 2006, wordt de heer Lucien POTOMS, griffier van het Arbitragehof, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is de bet type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, wordt, met ingang van 1 april 2006, aan de heer Freson, Maurice, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van geneesh De heer Freson, M., wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, wordt met ingang van 1 april 2006, aan de heer Abdeltif Bouidida, v Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 11/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006022486 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2006 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006200808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectoraal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006200830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het vaderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006200873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006200875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006200877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006200925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001 inzake het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006201204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings - en/of toezichtsdiensten, betreffende lonen, premies, diverse vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006201221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006201225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 23 mei 2006 is het verdelingsreglement van 18 november 2005 van het deel « aut type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 23 mei 2006 is het verdelingsreglement van 18 november 2005 van het deel « a type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 23 mei 2006 is het verdelingsreglement van 18 november 2005 van het deel « prod type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2006-0014-A Bij ministerieel besluit van 25 april 2006 wordt een individuele vergunning aan de NV T-POWER toegekend voor de bouw van een STEG-eenheid van 400 MW voor de pro type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2006-0013-A Bij ministerieel besluit van 25 april 2006 wordt een individuele vergunning aan de NV SLECO-Centrale toegekend voor de bouw van een installatie voor de producti type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 23 mei 2006 is het verdelingsreglement van 18 november 2005 van het deel « pro type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2006-0009-A Bij ministerieel besluit van 15 mei 2006 wordt aan de tijdelijke handelsvennootschap ELECTRAWINDS - DEPRET - WE POWER - ASPIRAVI afgekort « t.h.v. ELDEPASCO » e type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201826 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 20 april 2006, dat in werking treedt op 1 juli 2006, wordt eervol ontslag uit zijn functies van directeur verleend aan de heer Maurice Remouchamps. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad Bij ministerieel besluit van 24 april 2006, dat in werking treedt op 1 september 2006, wordt ee(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201827 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 26 april 2006 wordt de « SPRL Transports Wagon » vanaf 26 april 2006 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 28 april 2006 wordt de « SA Pro Bij ministerieel besluit van 28 april 2006 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besl(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201834 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 7 april 2006 wordt de erkenning die op 14 april 2003 toegekend werd aan het controleorgaan « SGS Bureau Nivelles ASBL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Sylvain Dupuislaan 243, bus 2, te 1070 Bij ministerieel besluit van 7 april 2006 wordt de erkenning die op 11 april 2003 toegekend wer(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006035851 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 08/06/2006 numac 2006035861 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006201806 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006201805 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Filmcommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201804 bron ministerie van de franse gemeenschap Eervol ontslag Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 2006, wordt op 1 maart 2006 aan de heer Jacky LEROY, directeur-generaal, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006201835 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte olie

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006018073 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in he(...) 1. Jurgen Coppens 2. Celine D'havé 3. Willemijn Verhoeve 4. Bart Wens 5. Annelies De Co(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 2 maart 2006 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveilig Bij besluit van 2 maart 2006 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligheisonderneming (...) type erkenning prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april 2004, 7 mei 2004, 27 Bij besluit van 16 januari 2006 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het n(...) type erkenning prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing. - Wijziging Bij besluit van 2 maart 2006, wordt de vernieuwing van de erkenning De adreswijziging van de onderneming treedt in werking vanaf 25 maart 2003. Bij besluit van (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de keerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006020048 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 9 juni 2006, om 9 u.30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen : - Voorstel van resolutie (van de heer Alain DAEMS en Mevr. Julie FISZM(...) - Voorstel van resolutie (van de heren Dominiek LOOTENS-STAEL en Johan DEMOL) ter veroordeling van (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006020049 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 9 juni 2006 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van resolutie (van de heer Rachid MAD(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Didier GOSUIN, c.s.) tot afschaffing van de verplichting om(...)

document

type document prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201860 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés Productbeleid - Risicobeheersing - Junior (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG06807). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelat(...) 1. DA SILVA, NANCY, 1060 SAINT-GILLES. 2. DEGAILLIER, MICHEL, 5350 OHEY. 3. LOUIS, LUCRECE, 7(...) type document prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201872 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés Productbeleid - Risicobeheersing - Junior (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG06807). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor (...) 1. LUKOVNIKOVA, MARINA, 3500 HASSELT 2. NIJS, ERIC, 1502 LEMBEEK 3. THOMAS, KRISTA, 3220 HOLS(...) type document prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201873 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés « Productbeleid - Risicobeheersing » Senior (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG06808). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toel(...) 1. POHL, DENIS, 1050 IXELLES 2. VAN BOL, VINCENT, 1460 ITTRE 3. PINEROS, GARCET JUAN DAVI, 10(...) type document prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201874 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés « Productbeleid - Risicobeheersing » - Senior (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG06808). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten v(...) 1. VAN NIEUWENHOVE, CATHERIN, 3010 KESSEL-LO 2. DE GROOT, MAYA, 9550 HERZELE 3. VAN DEN BOSSC(...) type document prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201876 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige gegradueerde verpleegkundigen « Intensieve Zorg » (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG06006). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. FREYSEN, KEO(...) 2. VAN LEEUW, LESLEY, 9570 DEFTINGE 3. VANDEN BULCKE, NICOLAAS, 1861 MEISE 4. VANDEPUTTE, SOP(...) type document prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201877 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheikundigen « Toxische Munitie » (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG06007). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VOLCKAERT, ST(...) 2. RYCKEBOSCH, ELINE, 8540 DEERLIJK 3. VICTOOR, OLLE, 9000 GENT 4. VANNESTE, CHARLINE, 8870 I(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 mei 2006, wordt de heer Dumoulin, Michel, met ingang van 1 november 2005 benoemd in de functie van onderzoeker bij de gedeconcentreer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2006 wordt de heer Koen Scheppers, met ingang van 1 januari 2006, tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1 - Tewerkstelling, met ranginneming op 1(...) Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagen en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, dat in w Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij genoemde Hoge Commissie, als vertegenwoordigers van de Die(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor zieke- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Herniveuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, - de heer Van Sande, A., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr. Somer, A., in de hoedanigheid (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot lid bij genoemd comité, voor een termijn verstrijkend op 2(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006009453 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2006, pagina 28923, van de vacante plaats van vrederechter van het vijfde kanton Brussel, dient de datum van 1 december 2006 te worde type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006009452 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 3 ; - te Brussel : 2; - te Leuven : 2 (vanaf 1 maart 2007); - te Aarlen : 1. (...) Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een te(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006201875 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** beleidsmedewerkers «*****» (****/****) (niveau ****) voor het departement Leefmilieu en **** (ministerie van de **** ****) (****06019). - Uitslagen Ra(...) 1. ****, ****, 3090 **** 2. ****, ****, 1700 ****

document

type document prom. -- pub. 08/06/2006 numac 2006020047 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Donderdag 8 juni 2006, om 14 u. 30 m. Commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden - Ontwerp van o(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - stemmingen. - Regeling van de werkzaamheden. (...)
^