Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006038056 bron raad van state Belgische Beroepsverening der Geneesheren-Specialisten in Medische Biopathologie, beroepsvereniging gevestigd te Brussel Statuten - Beroepsvereningen : 1950, nr. 394 Laatst bekendgemaakte lijst : 1999, nr. 104 Artikel 7 van de wet van Samenstelling van de raad van bestuur zoals deze blijkt uit de algemene vergadering van 29 februari(...) type wet prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006038057 bron raad van state Beroepsvereniging van Gediplomeerde Kinesitherapeuten, afdeling verloskundige, gynaecologische en pelvische reëducatie « B.G.K.V.G.P.R. », beroepsvereniging gevestigd te Leuven Statuten - Beroepsvereningen : 1973, nr. 538 Laatst bekendgem Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Samenstelling van de raad van bestuur zoals deze blijkt u(...) type wet prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006038055 bron raad van state Federatie van Belgische Transporteurs "FEBETRA", beroepsvereniging gevestigd in de Brusselse agglomeratie Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1946, nr. 264 Laatst bekendgemaakte lijst : 1999, nr Samenstelling van de raad van bestuur zoals deze blijkt uit de algemene vergaderingen van 27 maart (...) type wet prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006038059 bron raad van state Unie van de Belgische Automatenbranche « U.B.A. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Statuten - Beroepsvereningen : 1958, nr. 356 Laatst bekendgemaakte lijst : 1997, nr. 205 Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Samenstelling van Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 juni 2005 houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006007131 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 6005 van 5 april 2006 : Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Vereecken, Kathleen, attaché. De heren : Boogaerts, Willy, techn Bourgois, Gilles, administratief assistent. Cardon, Dirk, attaché. Decoster, Aimé-André, tech(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006007139 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 6011 van 20 april 2006, wordt de bepaling van het koninklijk besluit ****. 5909 van 11 **** « Wordt benoemd in de graad van kapitein-commandant in het reservekader, op 28 december 2005, in he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006009441 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op 30 juni 2006, is het aan de heer Van den Bussche, J.-P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eer Bij koninklijk besluit van 24 mei 2006 is de heer Delcour, P., advocaat, plaatsvervangend recht(...) type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006011220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Textielnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit onderhoud en industriële verhuizing, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006007147 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006201692 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 46/2006 van 22 maart 2006 Rolnummer 3696 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2, 2°, 10, 4°, en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, d Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006031260 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van een toelage voor de VZW Brussel, Gezond Stadsgewest, voor het jaar 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006035857 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Herstelfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006035858 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg en van de 7 bijlagen, gevoegd bij dit besluit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006201729 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006201728 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006201731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006201734 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 8 oktober 2004 houdende benoeming van de leden van de Cel voor de programmatie van de dringende werken en van de afgevaardigden van de Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006201802 bron ministerie van de franse gemeenschap « Université libre de Bruxelles ». - Ontslag Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 december 2005, wordt op 1 april 2006 aan de heer Daniel Vanderzeypen, Regeringsafgevaardigde bij de « Université libre de Bruxelles », eer Vanaf deze datum wordt betrokkene ertoe gemachtigd zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006002071 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 560 Maatregelen van de N.M.B.S. inzake treinkaarten + M.I.V.B. voor de federale personeelsleden - leeftijdscategorieën

erkenning

type erkenning prom. 31/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006022501 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

document

type document prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006009442 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De aanwijzing van de heer Lobet, G., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 juni 2 type document prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006009445 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Thibaut, G., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 juni 2006.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006038058 bron raad van state Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren « F.B.A.A. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Statuten - Beroepsvereningen : 1977, nr. 151 Laatst bekendgemaakte lijst : 1999, nr. 7 Artikel 7 va Samenstelling van de raad van bestuur zoals deze blijkt uit de algemene vergadering van 19 februari(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006000406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 18 mei 2006 wordt de heer Vissers, Jack, identificatienummer 44-36330-35, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie in de functie van ITER-coördinator bij de lokal Het koninklijk besluit van 10 maart 2006 waarbij de heer Vissers, Jack, benoemd wordt in de graad v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006007138 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 6012 van 20 april 20006 : Wordt Mevr. Isabelle Heyndrickx in vast verband tot de graad van attaché benoemd, op datum van 1 september 2005. Wordt Mevr. Marie-Dauphine Leonet in vast Wordt de heer Peter Reyskens in vast verband tot de graad van attaché benoemd, op datum van 16 sept(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor gehoorprothesisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Rousseau, T., benoemd bij genoemde Raad, in de hoedanigheid va(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/06/2006 numac 2006007137 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat- **** gesproten uit de uitzonderlijke werving Bij koninklijk besluit ****. 6015 van 20 april 2006 : Landmacht De aangestelde onderluitenant-leerling gesproten uit de 155**** promo De aangestelde onderluitenant-leerling gesproten uit de 141**** promotie van de faculteit sociale en ****(...)
^