Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006009140 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2006, is machtiging verleend aan : aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en; **** beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2005023114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/08/1969 pub. 02/03/2006 numac 2006000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een stage maakt om in een ambt te kunnen worden benoemd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006003149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006007074 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006009172 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2006 is een einde gesteld aan de functies van de heer Morhet, F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei. Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen l Bij koninklijke besluiten van 15 februari 2006 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006009175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2005, dat in werking treedt op 31 maart 2006, is de heer Eloy, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2005, dat in werking treedt op 31 maart 2006, is de heer (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006 wordt de heer Trudo Nackom, met ingang van 1 december 2005, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te do type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006022168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006 wordt de heer Alaerts, Guido Frans Madeleine, attaché bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie », met inga De heer Alaerts, Guido Frans Madeleine, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 augustus 2006, zijn a(...) type koninklijk besluit prom. 02/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006009161 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006009164 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006009163 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006009166 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006009165 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Commissie van Toezicht en benoeming van de nieuwe voorzitter type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006009167 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Commissie van Toezicht en benoeming van de nieuwe voorzitter

arrest

type arrest prom. 14/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006003145 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie van het Bank, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

decreet

type decreet prom. 05/12/2005 pub. 02/03/2006 numac 2006033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot tweede aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 13/12/2005 pub. 02/03/2006 numac 2006033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 05/12/2005 pub. 02/03/2006 numac 2006033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 02/03/2006 numac 2006035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006200618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006200617 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2006 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de te begeven cursus « Vreemde taal : Engels » vanaf 15 dece type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006200622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de bevorderingsexamencommissie voor het ambt Inspecteur bijzondere cursussen in het secundair onderwijs van de hogere graad en in het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006200619 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beheer van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 januari 2006 wordt de heer Jean Steensels vanaf 13 januari 2006 benoemd tot lid van de raad van beheer van het W

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen en weigering Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2005 worden de volgen « Artikel 1 : in artikel 1, § 1, de woorden « VOF ARGON » worden vervangen door de woorden « V(...) type vergunning prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en contrôle. - Vergunning. - Beslissing nr. 20/2005 van 21 december 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « A.S.B.L. Ac Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...)

document

type document prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006200699 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige inspecteurs (niveau B) voor het Directoraat-generaal Luchtvaart - FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG05822). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VAN PELT, CAROLINE, (...) 2. LALOUX, GENEVIEVE, 1090 JETTE. 3. CALLEBAUT, PATRICK, 1090 JETTE. 4. MATAGNE, MARC, 6690 V(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006021034 bron arbitragehof Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2005 en 8 januari 2006 zijn de heer Claude Courtoy , Mevr. Riet Leysen (8 april 2005), de heer Roger Moerenhout (8 april 2005), Mevr. Marie-Françoise Rigaux (8 ap(...) Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006029046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de Médecine de Belgique". - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 : wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerend lid van de "Academie royale de Médecine de Belgique" van : De heer pr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006009174 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2006, bladzijde 10204, regel 13, is de vacante plaats van griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis, met ingang van 1 juni 2006, gean type vacante bettreking prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006009173 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel : 1 ; - Hoei : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1, vanaf 1 juni 2006 (*); - bij het vredegerecht van het(...) - opsteller bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1; - beambte bij de griffie van de r(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/03/2006 numac 2006200701 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** inspecteurs (niveau ****) voor het Directoraat-generaal Luchtvaart - **** **** en **** (****05822). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage(...) 1. VAN ****, ****, 3111 ****. 2. DE ****, ****, 9880 ****. 3. ****, ****(...)
^