Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006009138 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de strijd tegen de praktijken van huisjesmelkers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2006 numac 2006000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ontslag van een Nederlandstalige bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2006, wordt aan Mevr. Hilde Lemmens, geboren op 12 maart 1968, met ingang van 1 maart 2006 ontslag verleend ui type koninklijk besluit prom. 09/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006003150 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds type koninklijk besluit prom. 15/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006009141 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het comité van gebruikers opgericht bij artikel 27 van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer type koninklijk besluit prom. 14/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten type koninklijk besluit prom. 14/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de terbeschikkingstelling van het personeel van Belgocontrol bij de nationale toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten type koninklijk besluit prom. 14/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006022184 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2006 numac 2006040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2006 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2006, 103.93 punten bedraagt, teg Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 28/02/2006 numac 2005023123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 15/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006022161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen IV en V van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 14/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006022162 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten type ministerieel besluit prom. 20/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006027039 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin onderbreking van gaslevering verboden is

arrest

type arrest prom. 31/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006003124 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 31/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006003123 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 14/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006003152 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

decreet

type decreet prom. 10/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006035316 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en het decreet van 18 mei 1994 houdende regeling van het taalgebruik bij de verkiezingen

beschikking

type beschikking prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de gemeentekieswet type beschikking prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031070 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van het begrip "lichte vrachtauto" in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type beschikking prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van het begrip « lichte vrachtauto » in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen type beschikking prom. 23/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006035322 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers

erratum

type erratum prom. 16/12/2002 pub. 28/02/2006 numac 2006033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende vastlegging van de ontwikkelingsdoeleinden voor de kleuterafdeling en van de sleutelbevoegdheden voor het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs met uitzondering van het beroepssecundair onderwijs, alsmede tot wijziging van de decreten van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs en van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/02/2006 numac 2006042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2006 numac 2006000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2005 wordt de heer Philippe Wantier, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Franstalig kader type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2006 numac 2006000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van respectievelijk 19 en 22 december 2005 worden de heren Jacques Franchomme, en Vincent Turlot, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binne type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2006 numac 2006000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 19 december 2005 worden Mevr. Fabienne Sciot, en de heer Michel Hendrick, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Buite
^