Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, betreffende de bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 16 september 2005 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verwarmingsfonds" type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 27/02/2006 numac 2006003121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij Ontslag. - Vervanging Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006 wordt aan Mevr. Vicky Van Genderen ontslag verleend uit haar functie van lid van het Beheerscomité van de Pool van d Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Rebecca Andries, als vertegenwoordigster van de representatieve w(...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022072 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 492 en 493 van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 14/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1980 betreffende de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 27/02/2006 numac 2006022124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type koninklijk besluit prom. 10/01/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot oprichting van een Federale Raad voor de Huisartsenkringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022219 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 23/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022220 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke beschermingsmaatregelen naar aanleiding van het vaststellen van een geval van aviaire influenza bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006035291 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006200645 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 13 januari 2006 in zake de n.v. Bureau d'études Pierre Berger tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het A « Schendt artikel 215, derde lid, 4°, van het W.I.B. 1992, in de interpretatie volgens welke het al(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 Gemeenschap tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 27/02/2006 numac 2006035011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006200615 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 20 Die zaak is ingeschreven onder nummer 3889 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006200624 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 januari 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 januari 20 Die zaak is ingeschreven onder nummer 3877 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006200646 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 januari 2006 in zake J. Dujardin en M. Davaux tegen S. Dohet, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Is artikel 728, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 1042 van(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006003132 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 283 van 13 januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006003133 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 464 van 10 januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006003134 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 596 van 20 januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006003135 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 580 van 20 januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006040611 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 november 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2006 numac 2006018026 bron kamer van volksvertegenwoordigers Vast comité van toezicht op de politiediensten Vacature van een ambt van griffier. - Oproep tot kandidaten Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (...) Opdrachten De griffier neemt, onder het gezag van het Vast Comité P, het secretariaat waar van d(...)
^