Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2005009997 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven type wet prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006009031 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 december 2005, is machtiging verleend aan de genaamde **** de ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, won type wet prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006009035 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 december 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 20 december 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006009036 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** **** Bij koninklijk besluit van 21 december 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 7 december 2005, is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006009056 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2005 : is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****(...) Bij koninklijk besluit van 21 december 2005 : is machtiging verleend aan de genaamde ****(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2005011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Personeelsplan De Raad van Bestuur : Gelet op de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid artikel 445; Gelet op de wet 7 juli 2002 tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende opr Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inz(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2005015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, wordt, aan de heer Michel Errera op 31 oktober 2006 's avonds, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - klasse(...) type koninklijk besluit prom. 13/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2006, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006009074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 januari 2006 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Hasselt van : - Mevr. Pinxten, H., wonende te Hamont-Achel, v - te Brussel van : - de heer Thays, M., wonende te Sint-Pieters-Woluwe, voor een termijn van v(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 20/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de ontbinding van het Nationaal Comité voor de Energie type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met normale werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Bevordering tot een functie van de klasse A3 met de titel van adviseur sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 21 december 2 Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 18/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006003096 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3,25 % - 28 september 2016 » type ministerieel besluit prom. 09/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006003094 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de aan ambtenaren-generaal van de FOD Financiën, algemene administratie van de Thesaurie alsook aan personeelsleden van het Agentschap van de schuld opgericht binnen de administratie « Financiering van de Staat en Financiële Markten », van de algemene administratie van de Thesaurie toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot oprichting van het Basisoverlegcomité van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006021009 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoeming. - Bevorderingen Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 december 2005 wordt de heer Coppejans, Eric, met ingang van 1 januari 2006, benoemd voor een mandaat van drie jaren om Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 20 december 2005 : In de Klasse voor Morele en(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesiologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 3 januari 2006, wordt Dokter Carlier, Stefaan, uit Kortrijk, erkend als geneesheer-specialist in de Anesthesiologie, ben type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van vijf leden Bij ministerieel besluit van 3 januari 2006, worden benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, h GIELEN, Jacques, uit Turnhout, erkend als geneesheer-specialist, ter vervanging van Dr. Sierens Luc(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 3 januari 2006, wordt Dokter Cordonnier, Monique, uit Brussel, erkend als geneesheer-specialist in de Oftalmologie, benoemd type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 3 januari 2006, wordt Dokter Van den Broecke, Rudy, uit Oudenaarde, erkend als geneesheer-specialist in de Gynec type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 3 januari 2006, wordt Dokter Fontaine, Fernand, uit Loncin, erkend als geneesheer-specialist in de Gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 13/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006035111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006200197 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2005 wordt de erkenning van de V.Z.W. « Maison médicale d'Ougrée » als geïntegreerde gezondheidsvereniging verlengd met een periode van vier jaar die ingaat op 1 januari 2006 en eindigt op 31 Bij ministerieel besluit van 21 december 2005 wordt de erkenning van de V.Z.W. « Maison médical(...)

decreet

type decreet prom. 02/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006200073 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »

beschikking

type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006031015 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, goedgekeurd te New York op 25 mei 2000, dat de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 16 december 2005 goedgekeurd heeft type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006031016 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten , anderzijds, en de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003; de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006036594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006200071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 tot vaststelling van de lijst van bijkomende masters in de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006200072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot toekenning van de academische graad van Bachelor in de verpleegzorgen in het onderwijs voor sociale promotie voor de studenten van de afdeling Bachelor in de verpleegzorgen voor de houders van een brevet van ziekenhuisverpleegkundige

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006200231 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale SEDILEC als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt op het grondgebied van de gemeente Incourt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006200224 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 20 maart 2001 betreffende de toelaatbaarheidscriteria en de uitwerkingsmodaliteiten voor de riviercontracten in het Waalse Gewest

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidinginstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen en wijzigingen Bi Bij besluit van 14 december 2005 wordt de erkenning voor de organisatie van de wapenopleiding v(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006003074 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Gebruikte tekens - Juridische vorm : : Vereniging zonder winstoogmerk (O.V.) : Onderlinge verzekeringsvereniging 1. Lijst van de toegelaten en ingeschreven voorzorgsinstellingen (afgesloten op 31 december 2005) A. Lijst van de toege(...) 50.003Pensioenfonds Brabo, (O.V.), Sint-Aldegondiskaai 36-42, te 2000 Antwerpen 50.006 V.Z.W. Aa(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2005000802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 december 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 19 december 2005 heeft de heer **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Oost-****

erratum

type erratum prom. 27/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006021011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen. - Erratum type erratum prom. 23/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006021010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact. - Erratum type erratum prom. 08/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006021012 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2004 houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 . - Errata

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2006 Vanaf januari 2006 publiceert de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie het nieuwe indexcijfer met basis 2004 = 100. Hiervoor gelden de volgende omrekening voor het indexcijfer der consumptieprijzen : 0.8701 voor het gezondheidsindexcijfer : 0.8790

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006042401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 08/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006200223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wat betreft de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 december 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 7 januari 2005 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Behe - wordt de heer Karel Van Eetvelt, benoemd tot effectief lid van voormeld Beheerscomité, in de hoed(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch Comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek a Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Lange, H., gekozen wegens zijn bijzondere bevoegdheid inzake(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2006 wordt de heer Hendrik Hermans bevorderd tot de graad van adviseur bij de FOD Sociale Zekerheid, in het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2006.

document

type document prom. -- pub. 31/01/2006 numac 2006015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Agentschap voor Buitenlandse Handel. - Overbrenging zetel Bij beslissing van de raad van bestuur van 8 december 2005 wordt de zetel van het Agentschap voor Buitenlandse Handel definitief overgebracht van de Koning Albert II-laan 30, te 1000 Brus
^