Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005009783 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005009801 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2005, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2005, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren (...) type wet prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van het model voor de aangifte van de gegevens voor de opsporing van overdraagbare spongiforme encephalopathieën bij dieren type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 maart 2005 tot wijziging van hoofdstuk V « Bijzondere bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen » van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 mei 2005 betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 mei 2005 betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf De Post in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 juli 2005 tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de reglementaire bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005009842 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2005, dat in werking treedt op 30 september 2005, is aan Mevr. Ramaekers, C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van toegevoegd substituut-procureur des Konings in het Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2005, dat uitwerking heeft op 31 augustus 2005, is Mevr. (...) type koninklijk besluit prom. 20/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de arbeidsduur en humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar - Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen - textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden en halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar van de bedienden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten 77bis en 77ter gesloten in de Nationale Arbeidsraad en tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, benaming van het paritair comité, opschrift van de cao betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende opzegtermijnen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de vaststelling van de bijdrage voor de spijziging van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" voor de jaren 2004, 2005 en volgende type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen" (1) type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1966 tot vaststelling van de methodes van voorafgaande informatie en plaatsing der werklieden in geval van sluiting van ondernemingen in de textielnijverheid type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001 betreffende de ploegenpremie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de jaren 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de opleidingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uitvoering van artikel 8, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002 tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de tewerkstellings- en vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005202469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar in de grint- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005202494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding in de sector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2003-2004 voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, met uitzondering van de provincie Luik en de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroepen en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het protocolakkoord voor de jaren 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005202495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een aanvullende brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005202496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005202500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2004 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de anciënniteitstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de methodes van voorafgaande informatie en van plaatsing in geval van sluiting van ondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 en 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering voor de jaren 2005-2006 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim-, en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het gewoon pottengoed in potaarde tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005022905 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 augustus tot vaststelling voor het jaar 2005 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type ministerieel besluit prom. 25/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005022913 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 14/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202956 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het tijdelijke verbod op visvangst in de Samber vanaf 200 meter stroomopwaarts van de sluis van Marcinelle tot aan de samenvloeiing van Samber en Maas

decreet

type decreet prom. 08/07/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005036234 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005036291 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het naar het begrotingsjaar 2005 overgedragen provisioneel krediet op programma 24.60, basisallocatie 11.01

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202915 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Franstalige Jeugdraad vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2004 pub. 26/10/2005 numac 2005202912 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202917 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Franstalige Jeugdraad vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202960 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2004-2005 van het Parlement van de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/2004 pub. 26/10/2005 numac 2005000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2005 inzake het recht op maatschappelijke integratie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/09/2004 pub. 26/10/2005 numac 2005000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Circulaire betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelstatuut. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/06/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief inzake het koninklijk besluit van 22 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het **** van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het ****. - **** vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005018122 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. naar Luxemburgs recht Benelux Masterbuilders en de naamloze vennootschap Quality Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 166.669/XIII - 3922. Voor de Hoofdgriffier,Ch(...)

erratum

type erratum prom. 12/01/2004 pub. 26/10/2005 numac 2005000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005003739 bron federale overheidsdienst financien Beslissingen Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2005 blijft de heer Colpin, N., administrateur douane en accijnzen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, voor de duur van de voor(...) Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2005 wordt de heer Vanderca(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005018123 bron wetgevende kamers senaat Aanleggen van een personeelsreserve van attachés voor de Taaldienst De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van personeelsreserves van attachés voor de Nederlandstalige en de Fransta(...) I. Functiebeschrijving. De Taaldienst van de Senaat vertaalt van het Nederlands in het Frans en (...)

erratum

type erratum prom. 27/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005021142 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005000602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een auditeur Bij koninklijk besluit van 30 september 2005 wordt de heer Brecht Steen, adjunct-auditeur, met ingang van 23 oktober 2005 tot auditeur bij de Raad van State benoemd.

document

type document prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005020086 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 27 oktober 2005, om 14 uur Commissie voor de Gezondheid - Mondelinge vraag van de heer Frederic Erens (N) aan de heren Guy Vanhengel, lid v(...) - Mondelinge vraag van Mevr. Brigitte De Pauw (N) aan de heren Guy Vanhengel, lid van het Verenigd (...) type document prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005022902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 11 augustus 2005, die in type document prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005022901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 14 oktober 2005, die in type document prom. -- pub. 26/10/2005 numac 2005022900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van een lid Bij ministeriële beslissing van 4 oktober 2005, die in we
^