Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005009784 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** (...) type wet prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005009793 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005009798 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 september 2005, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005002108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de afdelingen « Maatschappelijk Welzijn » van de regionale verenigingen van steden en gemeenten voor het begeleiden en het ondersteunen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bij hun integratie in het netwerk van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005007268 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Bij koninklijk besluit ****. 5678 van 29 september 2005, wordt het Kruis van Officier in de **** postuum verleend aan kapitein-commandant vlieger ****, ****. Dit ereteken wordt verleend met uitwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005012482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2005 wordt aan de heer Crabbé, Pierre, op het einde van de maand oktober 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005012483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2005 wordt aan de heer Delmot, Fréderic, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Br type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005022856 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005202705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005202808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2005 tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005022909 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza

arrest

type arrest prom. 27/09/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005003734 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005022864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 148.879 uitgesproken door de Raad van State op 14 september 2005 vernietigt het ministerieel besluit van 17 april 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling va

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005009830 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Bij beschikking van 9 september 2005, van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Vanderlinden, Ch., toegevoegd substituut-arbeidsauditeur in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, opdr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 24/10/2005 numac 2005202901 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid binnen de basisoverlegcomités en de tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van sector XVII bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverlegcomités en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters van deze comités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 24/10/2005 numac 2005202902 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Automobiel Club van België" Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de(...)

document

type document prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005009837 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 22 september 2005, heeft Mevr. Massart, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005020083 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 28 oktober 2005, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Bernard Clerfayt, Mevr. Franç(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise Schepmans en Mevr. Caroline Persoons) tot wijziging(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005018125 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor één vacant mandaat Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van ka Krachtens het besluit van de Executieve van 3 juni 1993 betreffende het Milieucollege, zoals gewijz(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005012469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Frédéric Delmot De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2005 numac 2005018124 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van dubbeltallen van kandidaten voor vier vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofstedelijke Regering dubbeltallen Krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 1992 betreffende het St(...)
^