Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/03/2002 pub. 23/09/2005 numac 2002015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Bijlage V en met het Aanhangsel 3 bij het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan , gedaan te Sintra op 23 juli 1998 (1) (2) type wet prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009719 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 september 2005, in machtiging verleend aan de heer **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 2 september 2005, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****,(...) type wet prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009728 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, type wet prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009726 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 september 2005, is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de ***** de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te ****, om, ****(...) type wet prom. 03/07/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : type wet prom. 11/05/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtschulp in strafzaken tussen de lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000 en het Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001. - Addendum (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 april 2005 houdende toekenning van een toelage voor het jaar 2005 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juni 2005 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000583 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende maatregelen tot verhoging van de operationele capaciteit van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005003610 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd "Super Lotto", alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd "Super Joker", die beide worden georganiseerd op maandag 17 oktober 2005 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005003689 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende opheffing van artikel 160 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005003709 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaal Op 24 september 2005 is de maximumprijs, inclusief BTW, van gasolie van de GN-code 2710 19 41 met e(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005003698 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009734 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Ruyssinck, E., adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de datum van de e Bij ministeriële besluiten van 19 september 2005 : - is aan Mevr. Wanhannet, S., beambte op (...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005022667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005022776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de vaststelling van de begroting voor geneeskundige verzorging, de opdrachten van de Commissie voor begrotingscontrole en de documenten met betrekking tot afsluiting van de rekeningen, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005202382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderhandelingsprocedure tot verhoging van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, § 2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar als bedoeld in de artikelen 2, § 5, 4, § 4, 7, § 1, 8, § 1, 2° en § 3, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009739 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 16 september 2005 zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2005 : voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : de heren : - De Roy, Ch., licentiaat in de recht - De Winter, S., licentiaat in de rechten; - Verhaegen, E., licentiaat in de rechten; voor he(...) type ministerieel besluit prom. 19/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036184 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende aanvullende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036156 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van het Vlaams Ouderen Overleg Komitee als Vlaamse Ouderenraad en houdende subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036157 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten bij haar diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 betreffende de adviesraad bij het Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de wildbeheereenheden en de vogelbescherming

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005202508 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social"

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig a(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202550 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren geïntegreerd beheers- en controlesysteem en Mid Term Review (MTR) (m/v) (niveau A) voor de afdeling Uitvoering Markt- en Inkomensbeleid voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatb(...) type lijst prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202552 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige speciaal assistenten (m/v) (niveau D) voor de dienst Afzonderlijk Beheer Vloot voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Ref. : ANV05020) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagd(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...) type lijst prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202558 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige regioverpleegkundigen (niveau B) voor Kind en Gezin Brussel (Ref. : ANV05015) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten(...) 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. 2. Verei(...) type lijst prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202557 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige regioverpleegkundigen (niveau B) voor Kind en Gezin Grootstad Antwerpen (Ref. : ANV05014) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarhe(...) 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. 2. Verei(...) type lijst prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202559 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige regioverpleegkundigen (niveau B) voor Kind en Gezin Vlaams Brabant (Ref. : ANV05016) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsve(...) 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. 2. Verei(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009735 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 16 september 2005, bladzijde 40313, regel 13, is de benoeming tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, van Mevr. De Prez,

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009738 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van de leden van de Federale Bemiddelingscommissie. - Erratum Bij ministerieel besluit van 19 september 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juli 2005 tot aanwijzing van de leden van de algemene commissie en van de b

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005021122 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Artikel 1. De Voorzitter van het Directiecomité is belast met de goede werking van het Direc(...) Ingeval de Voorzitter niet op een vergadering aanwezig kan zijn of verhinderd is, wijst hij het lid(...)

document

type document prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202543 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige protocolchefs (niveau A) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. - Departement Coördinatie (Ref. : ANV05013) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...) type document prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bestek- en kwaliteitsverantwoordelijken (m/v) (niveau A) voor de afdeling Wegenbouwkunde voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Ref. : ANV05017) Na deze selectie wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...) type document prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202551 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidscoördinatoren kwaliteit dierlijke productie (niveau A) voor de administratie Beheer en Kwaliteit van de Landbouwproductie voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Ref. : ANV05019) (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...) type document prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202554 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Ref. : ANG05827) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Tenminste 22 jaar zijn. 3. Vereiste diploma's(...) type document prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005202555 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés voor Internationale Samenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Ref. : ANG05828) Na deze selectie wordt een lijst met maxim(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereiste diploma's op 8 oktober 2005 : - dipl(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009737 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen In het Belgisch Staatsblad van 16 september 2005, bladzijde 40335, regel 53, is de vacante plaats van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2005 numac 2005009736 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton : - Anderlecht II : 1, vanaf 1 juni 2006 ; - Sint-Gillis : 1, vanaf 1 juni 2006 (*); - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanle(...) - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van koophandel te Charleroi : 1; - van het vr(...)
^