Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Veldwetboek. - Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie op 31 december 2000 - van het Veldwetboek, zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - de wet van 13 juni 1911 tot aanvulling van arti - de wet van 30 januari 1924 tot herinrichting der landelijke politie (Belgisch Staatsblad van 15 (...) type wet prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005009709 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt de heer Van Raemdonck, Kurt, aangesteld als functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie voor een periode van zes jaar met ingang van 16 juli 2005. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdiensten verrichten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende vervoersonkosten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunst van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005022752 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2005 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2005 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de wet van 11 april 1999

decreet

type decreet prom. 20/06/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, met de daaraan gehechte Protocollen, met de bijlagen erbij en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden met stemrecht en van de deskundigen van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005202277 bron ministerie van de franse gemeenschap Plaatselijk centrum voor gezondheidspromotie. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2005 wordt de « A.S.B.L. Centre local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme » erkend als plaatselijk centrum voor g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005202279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005202292 bron ministerie van de franse gemeenschap Afdeling medisch toezicht van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de Federale Politie. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2005 wordt de Afdeling medisch toezicht van de Inte type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005202311 bron ministerie van de franse gemeenschap Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening Benoeming. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2005, in artikel 1, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenscha

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005202433 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005202432 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke bepaling die afwijkt van artikel 15, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005202297 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 08/2005 van 6 juli 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Skynet iMot Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 25 augustus 2005 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** en

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2005 numac 2005031299 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Projectoproep invoeginterim De werkervaring via uitzendarbeid stimuleert jongeren om verdere opleidingskansen te grijpen en ondersteunt hun zoektocht naar vast werk. Het Bestuur Economie en Werkgelegenheid roept kandidaten op om een (...) Samenwerkingsverbanden die bovengenaamde criteria vervullen maken kans op een subsidie van het Brus(...)
^