Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005009695 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 is machtiging verleend aan de genaamde ****-****, Oscar, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Toekenning Bij beslissing van 25 augustus 2005, genomen in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aan 207077 N.V. Banque transatlantique Belgium De Crayerstraat 14 1000 Brussel Ondernemingsnumm(...) type wet prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005022766 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd van de ziek Deze fusie werd beslist door de buitengewone algemene vergaderingen van beide ziekenfondsen, respec(...) type wet prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2005(1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 wordt Mevr. Nathalie Van Laer, adjunct-auditeur, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2005-2006 : 1° de uitoefening van haar mandaat van assistent 2° een functie van docent bij de « Haute Ecole Francisco Ferrer » binnen het « Institut Corremans »(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 wordt de heer Marc Joassart, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om de uitoefening van zijn deeltijds ambt van assistent aan het departement « type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 wordt de heer Georges Scohy, adjunct-auditeur, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2005-2006, een cursus « les actes de l'administration et le con type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 wordt de heer Pierre Vandernoot, Staatsraad, gemachtigd : 1° de uitoefening van zijn onderwijstaken aan de « Université libre de Bruxelles » voort t - lector, co-titularis van de interdisciplinaire cursus « contentieux » aan de « Faculté de droit »(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005002096 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 is benoemd : Kroonorde Officier De heer Mattheussens, Marc, attaché. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2005. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005012453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 wordt aan de heer Delmelle, Jean Marie, op het einde van de maand oktober 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het a Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005012452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 wordt aan de heer Durenne, Eddy, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Char type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005022768 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijziging Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 9 juni 2005 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de V.Z.W. « Sociaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005022769 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijziging Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 16 december 2004 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de V.Z.W. « M Vanaf 16 december 2004 is de benaming van het Fonds : « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Z(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005022772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Tongeren. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 4 juni 2003, wordt aan de heer Daniël Muziek, wonende te 3840 Borgloon, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005022771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Tongeren. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 17 september 2003, wordt aan de heer Leon Leys, wonende te 3700 Tongeren, die de leeftijdsgrens voor de uitoefening van zijn ambt Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005031300 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 3 augustus 2005 wordt de beslissing van 14 juni 2005 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht de wijze van gunning, namelijk de algem ANDERLECHT. - Bij besluit van 3 augustus 2005 wordt de beslissing van 14 juni 2005 waarbij het (...)

decreet

type decreet prom. 06/06/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2005 type decreet prom. 15/07/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005036056 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/08/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005202312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de Afghaanse onderdanen die in België een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 januari 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005018104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Vrije Universiteit Brussel, met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2; de Katholieke Uni Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 165.291/VII-34.470. Voor de hoofdgriffier,

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005009711 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Toepassing van de artikelen 259quater, § 6, tweede lid, en 319 van het Gerechtelijk Wetboek. Op datum van 5 september 2005 is de heer De Lentdecker, J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aange

document

type document prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005009713 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 16 juni 2005, heeft de heer Devestel, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 2 september 2005 hebben H.E. de Heer Victor Gaiciuc, de Heer Abdulla Fallah Abdulla Al-Dosari, de Heer Mame Balla Sy en de Heer Brian Nason de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieve H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 30/06/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. - Erratum type erratum prom. 07/07/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 1999 tot vastlegging van het model van de voorafgaande aangifte voor de inrichtingen van klasse III in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 inzake milieuvergunningen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot bepaling van de samenstelling van het aanvraagdossier voor een milieuvergunning en -attest. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005202439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 wordt Mevr. Laurence Lejeune, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Paulus, Eric, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, met ingang van 17 januari type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Grisay, Roger, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Neupré/Seraing, met ingang van 21 november 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Paquay, Marc, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Herstal met ingang van 1 januari 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Paquay, Jean-Marie, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Jalhay/Spa/Theux, met ingang van 28 november 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Gregoire, Claude, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Houyet/Rochefort, met ingang van 8 april 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Berton, Edouard, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Beloeil/Leuze-en-Hainaut, met ingang van 18 januari 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Bottamedi, Claude, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Eghezée/Gembloux/La Bruyère, met ingang van 8 april 200 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Gillis, Thierry, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde, met ingang van 1 decem type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Legros, Jean-Pol, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Florennes/Walcourt, met ingang van 23 november 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 wordt de heer Smoos, Michel, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies, met ingang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005012454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 is de heer Vermeulen, Roger, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Debacker, Werner, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005012457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 is de heer Lindemans, Jan, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Vervecken, Jozef, wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005012456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van de heer Roger Vermeulen De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/2005 numac 2005012458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van het arbeidshof te Gent vanaf 1 november 2005 De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen (...)
^