Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 september 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005002094 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 1993 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch reinigen of strijken, alsmede voor de depots en « shops » die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (1) type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022712 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter waarborging van het welzijn van dieren die tot het vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022713 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van ziekenhuizen als universitair ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022744 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022759 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de depots en « shops » die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005002095 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2005, wordt aan de heer ir. Kristiaan Lauwers, ambtenaar van de klasse A3 bij de Studiedienst Architectuur en Engineering, eervol ontslag verleend uit zijn functies, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202224 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen in Komen

decreet

type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de raad van beroep van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, van de internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005035991 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005022757 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Europese Unie LIFE. - Communautair financieel instrument voor het Milieuprogramma LIFE-Leefmilieu 2005. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2005, blz. 35924, dient onder punt 6, a), de datum van « 30 september 2005 » gewijzigd type erratum prom. 24/06/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2004 wordt Mevr. Sarah Rouard benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Frans taalkader, met type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2005 wordt de heer Bernd Christen benoemd tot rijksambtenaar als attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Buitendiensten, met ingang van 1 december 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2005 wordt Mevr. Arlin Bagdat benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Frans taalkader, met inga type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 2005 wordt de heer Eric Nezer benoemd tot rijksambtenaar als attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Frans taalkader, met ingang van 1 december 20 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2005 wordt de heer Fabian Biron benoemd tot rijksambtenaar als attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Frans taalkader, met ingang van 1 februari 2 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 24 februari 2005 worden Mevrn. Monique D'Ans en Maria Moutaftchieva benoemd tot rijksambtenaar als attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Frans taalk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 24 februari 2005 worden Mevrn. Joëlle Appelloni en Hélène Vandervelden benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centra type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2005 wordt Mevr. Muriel Voss benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Frans taalkader, met i type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005 wordt de heer Frédérick Joly benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Buitendiensten, met ingang van 1 septembe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 25 mei 2005 worden Mevr. Frankinet Stéphanie; Mevr. Sinigalia Sandrina; de heer Nicolas Stéphane, en de heer Ransbotyn Erwin, benoemd tot rijksambtenaar als attaché bij de Federale Overheid type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijke besluiten van 24 februari 2005 worden de heren François Dengis, laurent Goffin en Xavier Willemart benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Z type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005 wordt Mevr. Isabelle Sunou in vast verband benoemd tot graad van attaché op 15 mei 2005. Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005 wordt de heer Stéphane Bourdaire in Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005 wordt de heer Daniel Mazzariol in vast verband beno(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005009710 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)

document

type document prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005202299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Bij besluit van de directeur-generaal van 26 augustus 20 1. Als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heer BLOCKX, Lodew(...) type document prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005202301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen Bij besluit van de directeur-generaal van 26 augustus 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat 1. Als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : Mevr. de BRUIN, Linda(...) type document prom. -- pub. 12/09/2005 numac 2005202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Bij besluit van de directeur-generaal van 26 augustus 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats 1. Als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : De heren : DEBRUY(...)
^