Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003681 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005054300 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003671 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat de bepalingen inzake marktmisbruik betreft, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005003684 bron federale overheidsdienst financien Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 2005, wordt de heer Colpin, N., met ingang van 1 juni 2005, aangeduid als houder van een managementfunctie -2 in de Federale Overheidsdienst Financiën in de functie van « Administrateur Douane en Ac Bij koninklijk besluit van 13 mei 2005, wordt de heer Vandercapellen, G., met ingang van 1 juni(...) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003682 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003680 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 18, 46, 47 en 48 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005009696 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, Mevr. Anniek Walraed wordt aangewezen als assessor sociale reïntegratie bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaar Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan het beroep tot nietigverklaring va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005009705 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005, dat in werking treedt op 1 september 2005, is Mevr. Cappellini, L., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Brussel. Bij Zij wordt aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rech(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005009707 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005, in werking tredend op 30 september 2005, is aan Mevr. Verbruggen, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij koninklijke besluiten van 24 augustus 2005 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-g(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Merelbeke van openbaar nut verklaard ten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022748 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022749 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de presentiegelden van de voorzitter en de leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022756 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029161 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt bevorderd tot Officier in de Kroonorde : De heer HAYET Jean, Jacques, Toneelsp Hij neemt als titularis van dit nieuw ereteken rang in de Orde in op deze dag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029163 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer VANDEN BRANDEN Jean-Pierre Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt als titularis van dit nieuw ereteken rang in d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand augustus 2005 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001, houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn, voor de maand augustus 2005, respectievelijk vast Iga = 0,9699 Igd = 1,4925 type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 2005 De parameters N c en N e voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001, houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor de elektrische e N c = 1,3529 N e = 1,3896 type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies type ministerieel besluit prom. 06/09/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022761 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza en het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van pseudovogelpest

decreet

type decreet prom. 15/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005036055 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 15/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005036050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft type decreet prom. 15/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005036061 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale Commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 1997 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de zonale en interzonale Affectatiecommissies van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005036075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie, de normering en de financiering van deeltijdse vormingen die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005202223 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun du Hainaut »

erratum

type erratum prom. 29/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003685 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2005-2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2005-2013. - Erratum type erratum prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022737 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1993 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005202310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch experten bouwkunde (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (Ref. : AFG05003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...) type document prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005202411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijke assistenten (niveau B) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen. - (ANV05011) Na deze s(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...) type document prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005202412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dierenproeftechnici (niveau C) voor het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV05012) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die tw(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005011320 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 6 juli 2005 werd met ingang van 1 oktober 2004, de heer Benoît Anthonis, geboren op 24 maart 1960, door verhoging in graad benoemd tot de graad van inspecte Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029156 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer TSHIBANDA WAMUELA BUJITU P Hij neemt rang in de Orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer HALUT Bernard, Prosper, Jean Hij neemt rang in de Orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029155 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer VAN LAEKEN Serge, Philippe, Pau Hij neemt rang in de Orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029158 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer VAN DORMAEL Jacques, Marie Hij neemt rang in de Orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029159 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer ROSE Perry, Antoine, Componi Hij neemt rang in de Orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029160 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer BRASSEUR André, Emile, Ghislain, Com Hij neemt rang in de Orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029165 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 2005 Wordt tot Officier in de Kroonorde benoemd: De heer LIBERSKI Stéphan, Humorist - Schrij Hij zal rang in de orde op die dag innemen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029164 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 2005 Wordt tot Ridder in de Kroonorde benoemd: De heer COPPENS Bruno, Marie, Emile, Roger, Re Hij zal rang in de orde op die dag innemen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029162 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. ROCCO Louisa, Ripalta, Marie, George Ze neemt rang in de Orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029167 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 2005 Wordt tot Officier in de Leopoldsorde benoemd : De heer MERCIER Jacques, Roger, José, Dich Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij zal rang in de orde op die dag innemen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005029166 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 2005 Wordt tot Ridder in de Kroonorde benoemd: De heer KROLL Pierre, Karikaturist. Hij zal r

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005009704 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van rechter in de politierechtbank te Leuven, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2005, dient als nietig beschouwd te worden. type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005009708 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 september 2005, bladzijde 38625, regel 35, worden voor de vacante plaats van adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel, de taalvoorwaarden aangeduid met type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2005 numac 2005009706 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 1; - adjunct-secretaris bij het parket : - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antw - Dendermonde : 1; - van de arbeidsrechtbank te Tongeren : 1. De kandidaturen voor een beno(...)
^