Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003461 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur der directe belastingen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 februari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Kindt, V.F.L., auditeur-generaal van financiën, die aa type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003463 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 juli 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Verbruggen, W.F.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fisc type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003462 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 december 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Devroey, B.E.S., eerstaanwezend inspecteur bij een fis type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003465 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 februari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vander Haeghen, A.A., gewestelijk directeur bij een fi type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003466 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 februari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacob, R.V.L.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fis type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003468 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Streel, P.L.G., gewestelijk directeur bij een fiscaal b type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003471 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur der directe belastingen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Schrijvers, J.C., eerste attaché van financiën, die aan type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003472 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Vangheel, P.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003474 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Kegel, W.J., gewestelijk directeur bij een fiscaal b type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003473 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Smet, C.E.R., directeur bij een fiscaal bestuur te g type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003475 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer van Den Broeck, R.G.J., gewestelijk directeur bij een f type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003486 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 november 2004, wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Storms, R.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal be type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003489 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 december 2004, wordt, met ingang van 1 december 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Boirs, L.C.O.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fisc type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005003495 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 december 2004, wordt, met ingang van 1 juni 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Manise, F.Y.J.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaa type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 21/06/2005 numac 2005003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 21/06/2005 numac 2005009450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 01/06/2005 pub. 21/06/2005 numac 2005022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij ministerieel besluit d.d. 30 mei 2005, wordt de heer Meulenijzer, Lieven, benoemd in de functie van inspecteur bij de gedeconcentreerde post van Gent van d type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij ministerieel besluit d.d. 30 mei 2005, wordt de heer Biegel, Patrick, benoemd in de functie van inspecteur bij de dienst inspectie van de Algemene Inspecti type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005201581 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 25 mei 2005 wordt de heer Dirk Henri Van den Bossche als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken van de volgende categorie werknemers : betaalde sportbeoefenaars. Deze e Bij ministerieel besluit van 25 mei 2005 wordt de heer Dirk Henri Van den Bossche als arbeidsbe(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005201537 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 99/2005 van 1 juni 2005 Rolnummer 3038 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 501 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 20 van de wet van 22 december 2003 houdende diverse bepalingen, Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter R. Henneuse, waarnemend voorzitter, voorzitter A. Art(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2005 pub. 21/06/2005 numac 2005201618 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003 tot benoeming van de leden van het Comité "Energie"

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005022479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht betreffende de samenstelling van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Aanvullingen en errata Aanvullingen In het bericht betreffende de samenstelling van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (derde ma(...) - op blz. 9806 onder 2° b) Leden benoemd door de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de volgende (...) type bericht prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005201615 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 juni 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 juni 2005, hebb Die zaak is ingeschreven onder nummer 3715 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005201628 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 april 2005 in zake het openbaar ministerie tegen E. Beernaert en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof 1. « Schenden de artikelen 65 Sw. en 21 V.T.Sv. het grondbeginsel van de rechtszekerheid en het leg(...)

document

type document prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erratum

type erratum prom. 03/07/2003 pub. 21/06/2005 numac 2005022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 03/03/2005 pub. 21/06/2005 numac 2005201610 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. - Errata

document

type document prom. -- pub. 21/06/2005 numac 2005015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijke besluiten van 15 december 2004 : de heren Luc Darras, Ambassadeur te Canberra; Wilfried Geens, Ambassadeur te Dublin; Gaston Van Duyse-(...)
^