Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 maart 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005009217 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2005, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de **** type wet prom. 17/05/2002 pub. 24/03/2005 numac 2005015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Litouwen, betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 (1). - Addendum. - Kennisgeving door het Groothertogdom Luxemburg. - Inwerkingtreding van de Overeenkomst en haar Uitvoeringsprotocol

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die de eenheid van rechtspraak verzekeren type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling van een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005002037 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005002040 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 februari 2005 wordt de heer Jean-Marc Dochot, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005002039 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 februari 2005 wordt de heer Philippe Vermeulen, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005003096 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 . De sommen of waarden geconsigneerd voor rekening der hieronder vermelde vennootschappen, in toepassing van de wet van 24 jul(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld C(...) type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 mei 2005 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005009224 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2005, is aan de heer Petre, B., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijk besluit Bij koninklijk besluit van 15 maart 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend Indexatie van de bedragen op 1 januari 2005. Erratum In het Belgisch Staatsblad N.30 van 31 jan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 10 maart 2005, zijn de heren Smet, Pascal; Van De Venster, Stefan; Pieters, Piet; Van Santvliet, Marc; Peeters, Richard; Mevr. Vanderborght, Carine; de heren De Boeck, Geert; Mevr. Juste, Anna; de here Bij ministerieel besluit van 10 maart 2005, zijn Mevr. Van Mulders, Anne en de heren Vendredy, (...) type ministerieel besluit prom. 16/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen type ministerieel besluit prom. 09/02/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005014039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2002 tot vaststelling van de bezoldigingswijze van de advocaten belast met het verdedigen van de belangen van de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap van het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 18/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL . Bij besluit van 24 januari 2005 wordt de beslissing van 8 december 2004 waarbij de algemene vergadering van de Gewestelijke en Intercommunale P(...) POLITIEZONE ANDERLECHT/VORST/SINT-GILLIS. - Bij besluit van 15 februari 2005 wordt vernietigd d(...)

beschikking

type beschikking prom. 10/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005031084 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, ernerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004 type beschikking prom. 10/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de conventie nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 83e zitting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005027283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden van de Instandhoudingscommissie van Namen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005027281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden van de Instandhoudingscommissie van Neufchâteau ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005027282 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden van de Instandhoudingscommissie van Bergen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005027284 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden van de Instandhoudingscommissie van Marche-en-Famenne ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005027285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden van de Instandhoudingscommissie van Luik ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005027287 bron ministerie van het waalse gewest - Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden van de Instandhoudingscommissie van Aarlen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005027286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden van de Instandhoudingscommissie van Dinant ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding door de Republiek Tsjaad Op 16 februari 2005, werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Bui(...) Overeenkomstig artikel XVIII, § c, zijn de Overeenkomst en haar Bijlage voor de Republiek Tsja(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 38 betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones type omzendbrief prom. 04/02/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief met betrekking tot het financieel beheer van de Gemeentebedrijven

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005200781 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 14 februari 2005 in zake S. Mejri, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 18 februari 2005, hee 1. « Schendt artikel 9, vierde lid, van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepso(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005022244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 28 februari 2005 wordt de heer Hoebaer, Yves, attaché bij de P.O.D. Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 januari 2005, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Federale Overheidsdie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005022243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 28 februari 2005 wordt mevr. Durieux, Magali, attaché bij de F.O.D. Financiën, met ingang van 1 januari 2005, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Volk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005022242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 28 februari 2005 wordt de heer Porr, Michel, attaché bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, met ingang van 1 januari 2005, via de vrijwillige

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005018032 bron hoge raad voor de justitie **** van één **** adjunct-auditeur tolk De Hoge **** voor de Justitie (****) werft één adjunct-auditeur tolk aan (****/****). De betrekking is vacant in het **** ****. De aangeworven tolk zal eveneens worden ****(...) Context van de functie **** **** is een federaal orgaan met als voornaamste taak het verbeteren van(...)

document

type document prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005040614 bron federale overheidsdienst financien Toestand op 31 december 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 24/03/2005 numac 2005200730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 februari 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen : 1. als vertegenwo(...)
^