Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2005

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 02/02/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005009113 bron federale overheidsdienst justitie Herziening van de Grondwet. - Herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005003056 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit t(...) Gemeente Beloeil (vroeger Ellignies-Sainte-Anne) Een perceel grond en gebouwen gelegen chaussée (...) type wet prom. 04/02/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005003057 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Aanstelling door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een voorlopig bestuurder met toepassing van artikel 104, § 1, 3° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs type wet prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2004 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvo De hierna vermelde personen worden geregistreerd als erkende kredietgever om de verrichtingen te do(...) type wet prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005011031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2004 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van b De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type wet prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005011029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2004 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van bove(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2004000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende diverse verordeningsbepalingen inzake beroep tegen een voorstel tot afdanking wegens beroepsongeschiktheid van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2004000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van Titel I en Titel II, Hoofdstuk V, van de wet van 9 juli 2004 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2004000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2003-2004 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, inzake de toepassingsregels van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2003-2004 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2003-2004 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2003-2004 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders type koninklijk besluit prom. 06/07/1987 pub. 17/02/2005 numac 2005000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van artikel 3, § 13, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001 betreffende de werkgelegenheid en vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2004203669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging voor 2004 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming in het kader van het "Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen" type koninklijk besluit prom. 27/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2005 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005022101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1977 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van de Dienst voor de overzeese Sociale Zekerheid belast met het besturen van een autovoertuig type koninklijk besluit prom. 02/02/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005022133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005022147 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie Gids Versie 1 van de « Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie » gedateerd op 14 januari 2005 werd op 24 januari 2005 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en trac type koninklijk besluit prom. 02/02/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 maart 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de jaren 2004, 2005 en 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005040412 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 31 december 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten die gesloten worden tussen de Staat en bepaalde steden en gemeenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005022103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

arrest

type arrest prom. 14/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005003024 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005200292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Cel voor de programmering van dringende werken en van de afgevaardigden van de Regering met toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005200296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering, voor het jaar 2004, van artikel 18, § 3, van het decreet van 17 december 2003 betreffende de werkgelegenheid in de sociaal-culturele sector en houdende diverse bepalingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeentelijk ontwikkelingsplan van de stad Brussel Goedkeuring STAD BRUSSEL Ontwerp van Gemeentelijk ontwikkelingsplan Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 20 maart 2003 Gelet op de ordonnantie houdende de organisatie v Gelet op de wijzigingsordonnantie van de Ordonnantie houdende organisatie van de planning en de ste(...)

erratum

type erratum prom. 27/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005002017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones Erratum

document

type document prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005011071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 05/0004 : Bencis Belgium Holding N.V./Sun Beverages Company N.V. Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 7 februari 2005 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005022104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk Reglement van de Directieraad van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Artikel 1. De Directieraad is samengesteld uit de titularissen van de managementfunctie van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal en Art. 2. De Directieraad wordt voorgezeten door de Administrateur-generaal of, bij zijn afwezigheid(...)

document

type document prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 21 januari 2005 wordt de beslissing van 25 november 2004 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het gewijzigde bestek betreffende het OUDERGEM. - Bij besluit van 22 januari 2005 is niet goedgekeurd de beslissing van 25 november 2(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Vervanging van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 3 febru type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005022107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 28 januari 2005 wordt Mevr. Bernard, Elisabeth, dierenarts bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, met ingang van 16 november 2004, via de vrijwillige mobiliteit, ov

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Luchtvaart. - Organisatie van het toezicht op de eisen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de bemanning van burgerlijke luchtvaarttuigen. - Oproep tot de kandidaten 1. Sectie Luchtvaartgeneeskunde De Secti De SLG bestaat uit ten hoogste acht leden aangeduid door de Minister belast met het Directoraat-gen(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2004 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheers - wordt de heer De Leeuw, Rudy, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, i(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005031043 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** **** van kandidaten De **** stelt een **** samen voor betrekkingen van de graad attaché - algemene kwalificatie (**** ****, niveau **** 101). **** ****(...) **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten voldoen aan de volgende toe(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2005 numac 2005031051 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** **** van kandidaten De **** stelt een **** samen voor betrekkingen van de graad attaché - algemene kwalificatie (**** ****, niveau **** 101). De(...) **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten voldoen aan de volgende toe(...)
^