Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005009075 bron rechterlijke macht Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie De heer Van Gheluwe, P., ereondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd door de eerste

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005003050 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, b), van de programmawet van 27 december 2004. Op 4 februari 2005 is de maximumprij Overeenkomstig artikel 420, § 3, b), van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van d(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 17/01/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005009076 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2005, dat in werking treedt op 1 februari 2005, is Mevr. Boone, R., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot effectieve voorzitster van de Commissie « Kunstenaars » voor een h Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS, bij Infrabel en bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005015019 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 4 juli 2004 : de heer Alain KU - ministeriële besluiten van 6 juli 2004 : de heren : Damien ANGELET, Eerste Secretaris bij (...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van de, naar de Vlaamse Gemeenschap overgedragen, Staatsgoederen die horen bij de Universiteit Gent type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005021011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaamse Gewest, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van het voormalig Rijksinstituut voor Grondmechanica, te Gent

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kancelarijcarrière Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministeriële besluiten van 6 juli 2004 : de heren : Jean-Marie VAN STRYDONCK, Kansel type ministerieel besluit prom. 21/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005200231 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 06/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005200230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 06/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005200229 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005200257 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 3 januari 2005 wordt de heer Bernard Siebertz op 1 november 2004 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché-stagiair. Bij ministerieel besluit van 3 januari 2005 wordt de heer Pierre Ma Bij besluit van de secretaris-generaal van 11 januari 2005 dat op 1 april 2005 in werking treed(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005200256 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 3 december 2004 dat op 1 februari 2005 in werking treedt, wordt eervol ontslag uit zijn functies van inspecteur-generaal verleend aan de heer Pierre Sion. Hij wordt ertoe gemachtigd om de eretitel van z Bij ministerieel besluit van 13 december 2004 dat op 1 maart 2005 in werking treedt, wordt eerv(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005200270 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 14 december 2004 wordt de "s.p.r.l. Transports Saelens" vanaf 14 december 2004 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 21 december - 2. "projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie"; - 4. "industriële(...)

arrest

type arrest prom. 09/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004031555 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor algemeen welzijnswerk type arrest prom. 09/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004031556 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor volwassenen in moeilijkheden type arrest prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005200202 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 200/2004 van 15 december 2004 Rolnummer 2845 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen en de wet Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005200203 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 201/2004 van 15 december 2004 Rolnummer 2848 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, sameng wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 19/11/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004203874 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie voor het schooljaar 2004-2005 aan het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijsnet bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005200269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 27/01/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief P&O/DO/1. - Implementatie van het duurzame ontwikkelingsbeleid bij de overheidsopdrachten van leveringen gelanceerd door aanbestedende overheden van de federale overheid die behoren tot de klassieke sectoren

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 13 januari 2005 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 13 januari 2005 heeft de heer **** **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-Consul van de Dominicaanse Republiek te **** uit te oefenen, met als consulair ressort **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 17 januari 2005 heeft de heer **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de Dominicaanse Republiek te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2004011531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 werd met ingang van 1 juni 2004, de heer Gerdie Devos, geboren op 31 december 1976, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur. Overeenkomstig de

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005018011 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Werving van een operationeel **** **** Vast Comité van Toezicht op de **** organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van een operationeel ****. Er zal een **** worden aan(...) 1. Het Vast **** **** en zijn Dienst Enquêtes Met de wet van 18 juli 1991 heeft de wetgever een s(...)

document

type document prom. -- pub. 04/02/2005 numac 2005021008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « STEREO » dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding : De Ministerraad heeft op 30 maart 2001 de uitvoering goedgekeurd van het programma « STEREO ». V Het onderzoeksprogramma « STEREO » omvat de volgende vier luiken : 1. Opbouw van wetenschappelij(...)
^