Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/01/2005 numac 2005009020 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2004, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005009018 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de **** van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2005 numac 2005012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 wordt aan de heer Etienne, Stéphane, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Cha type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2004, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2004 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 11/10/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de verlenging van de erkenning van het « Gesundheitszentrum Sankt Vith » type ministerieel besluit prom. 23/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 15 mei 2003 betreffende de ambtenaren die ermee worden belast zich uit te spreken over de aanvragen om voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type ministerieel besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005003026 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3 % - 28 maart 2010 » type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200064 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het Laboratorium voor Wilde Fauna en Jacht van het Centrum voor Natuur-, Bos- en Houtonderzoek ertoe gemachtigd wordt dieren van de soort Ree tijdelijk te vangen in sommige jachtgebieden voor wetenschappelijk onderzoek type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200077 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200084 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200085 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 51 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200099 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200097 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200112 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200114 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17, begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.18, begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het project "Huis van het Nederlands" type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035048 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van de derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten, basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17, begrotingsjaar 2004

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/01/2005 numac 2005009047 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2005, pagina 13, van de aanwijzing van de heer Grégoire, P., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, om het ambt van plaatsv type erratum prom. 15/10/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035068 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2005 numac 2005009037 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 13 januari 2005, dat in werking treedt op 1 februari 2005, wordt de heer L. De Muyer, eerste substituut-procur Bij hetzelfde koninklijk besluit, worden benoemd tot ondervoorzitters van de Commissie voor fin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2005 numac 2004012382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van de heer Stéphane Etienne De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2005 numac 2005009046 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Tongeren : 1 ; - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau : 1 (vanaf 24 juli 2005). De kand(...) « Mevrouw de Minister van Justitie, Directoraat-Generaal - Rechterlijke Organisatie, Dienst (...)
^