Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004009845 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2004, is machtiging verleend aan : de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de ****(...) de genaamde **** **** ****, **** Junior, geboren te ***** op ** ***** ****, allen ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004009870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2004 is aan de heer de Briey, O., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Aarlen. Bij koninklijke beslui - in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 maart 2004, dient bij Mevr. Binon, C., vrederec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 9 december 2004 verleent een wegvergunning met index : 9.EE/235/80775, ten voordele van de N.V. Elia, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een ondergr type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004014274 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Federale Participatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 18/11/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004022939 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004022991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Toekenning van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Personeel - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administ Bij koninklijk besluit van 25 november 2004, wordt, met ingang van 1 juli 2004, voor de duur van ze(...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004202948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004202947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004203058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 14 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004201373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een regeling van ontslagbegeleiding, b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 8, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding, c) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding, d) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 8, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004002151 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004009871 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 14 december 2004 is het verzoek tot associatie van de heer de Laminne de Bex , O., notaris ter standplaats Borgworm en van Mevr. Jadin, C., kandidaat-notaris, om de associatie «(...) Mevr. Jadin, C., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Borgworm. Het beroep (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 2 april 2004, werd de erkenning van de N.V. EUROPEAN ENVIRONMENT CONSULTANTS op het vlak van opslaginstallaties ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 2 april 2004, werd de erkenning van de N.V. EUROPEAN ENVIRONMENT CONSULTANTS op het vlak van bodemverontreiniging ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 2 april 2004, werd de erkenning van de N.V. EUROPEAN ENVIRONMENT CONSULTANTS op het vlak van Kathodische bescherming ingetrokken.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004009873 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi Bij beschikking van 8 november 2004 werd Mevr. Binon, C., vrederechter van het derde kanton Charleroi, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi aangewezen, vanaf 1 december 2004,

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004009881 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Charleroi Bij beschikking van 11 oktober 2004 werd de heer De Clercq, F., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi aangewezen, vanaf 12 december 2004, om het ambt van plaatsvervangend rechter in type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004009882 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Doornik Bij beschikking van 21 september 2004 werd de heer Adolphy, A., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Doornik aangewezen, vanaf 22 september 2004, om het ambt van plaatsvervangend rechter in ha

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de storting van de bijdrage van de uitgevers van televisie-omroepdiensten aan het Centrum voor de film en de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004203603 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leraars op de dienst afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004203605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leraars op de dienst afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004203606 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leraars op de dienst afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004203607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leraars op de dienst afstandsonderwijs

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004003464 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 31 december 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkanto(...) Brussel, 30 november 2004. De Voorzitter, E. Wymeersch.

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004020099 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 22 december 2004, om 14 uur Donderdag 23 december 2004, om 10 uur en om 14 uur (zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemi(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Danielle Caron en Mevr. Nathalie Gilson) ertoe strekkende eve(...)

document

type document prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004203794 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** adjunct-adviseur (niveau 1) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van **** (****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, KAREN, 3000(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 5 december 2004 wordt de heer Geens, Luc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Heist, met ingang van 1 september 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 5 december 2004 wordt de heer Vervoort, Marc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Bornem-Puurs-Sint-Amands, met ingang van 5 september 2004

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004009872 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Aarlen : 1. Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worde

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004009856 bron federale overheidsdienst justitie **** van één adjunct-auditeur (****/****) De Hoge **** voor de Justitie zal eerlang overgaan tot de aanwerving van één adjunct-auditeur (jurist) (****/****), in het **** ****. De aanwerving gebeurt op basis van de resultaten van een(...) ****. ****. De kandidaten moeten : 1) burger van de **** **** zijn; 2) ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004203793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Resultaten Selectie van **** assistent in de bibliotheconomie (niveau ****) voor de Koninklijke Bibliotheek van **** (****04017). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 3. ****, ****, 9300 ****. 4. ****, ****, 923(...)

document

type document prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004020101 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Dinsdag 21 december 2004, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Interpellatie van Mevr. Dominique Braec(...) Toegevoegde interpellatie van de heer Yaron Pesztat (F), betreffende « de gevolgen voor de gezondhe(...) type document prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004203677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 november 2004, dat in werking treedt worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de (...) type document prom. -- pub. 21/12/2004 numac 2004203678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 november 2004, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen : 1. Als vertegenwoord(...)
^