Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004022950 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 12 oktober 2004 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieregel aangaande de regelgeving voor de farmaceutische specialiteit rilatine (§ 31(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004054241 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Guerenne, Roland De heer Guerenne, Roland François Joseph, geboren te Habay-la-Vieil Alvorens te beslissen over de vraag van de directeur der registratie te Aarlen, namens de Staat, to(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 06/12/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004009852 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2004 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 januari 2005, is de heer Janssen, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortr - is de heer De Waele, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te A(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004011530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 november 2004 werd, met ingang van 16 april 2004, op haar aanvraag, aan Mevr. Els Mortier, geboren op 20 september 1969, ontslag uit haar ambt van adjunct-adviseur verleend. type koninklijk besluit prom. 15/10/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004022924 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 25/11/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004022949 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 39bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004036794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden Een koninklijk besluit van 9 juli 2004 bepaalt dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 maart 2004 tot verlening van een eervolle onderscheiding in de Leopoldsorde aan sommige ambtenaren van het departement Algemene Zak 1° in § 4 vervallen de woorden « Mevr. Van Nerum, Birgitt (Brussel, 27 november 1962) adjunct (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004036799 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Onderscheidingen in de Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2004 worden : - benoemd tot Officier in de Kroonorde : - COPPIETERS Filip, adjunct van de directeur ; - DE WIT Marijke, adjunct van de directeur ((...) - KEIL Peter, adjunct van de directeur (15/11/2003); - KERKHOFS Elisabeth, adjunct van de direct(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning EF 2004 - 0007 - A Bij ministerieel besluit van 22 november 2004 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan « Essent Energy Trading » B.V., die gevestigd type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004022942 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de reumatologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 november 2004, wordt Dokter Francx, Luc, uit Mortsel, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesh type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004022945 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 november 2004, wordt Dokter Cootjans, Jan, uit Mechelen, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als genee type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de reumatologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 november 2004, wordt Dokter Gyselbrecht, Godelieve, uit Aalst, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend al type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004022944 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de reumatologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 november 2004, wordt Dokter Engelbeen, Jean-Paul, uit Sint-Pieters-Woluwe, doctor in de genees-, heel- en verloskund type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004022946 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de cardiologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 november 2004, wordt Dokter Missault, Luc, uit Sint-Denijs-Westrem, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erken type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004022951 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 november 2004 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004022955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap Ontslag en benoeming van een secretaris Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2004 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2004, wordt eervol ontslag verleend aan Mevr. Poncelet, A Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Vanbuggenhout, S, adjunct-adviseur, benoemd tot secretaris van de(...) type ministerieel besluit prom. 26/11/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004036824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 04/11/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004036825 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004203712 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 12 november 2004 wordt het « Agence wallonne du Paysage + Environnement » voor een duur van vier jaar ingaand op 25 november 2004 erkend als projectontwerper voor de uitwerking, de herzi(...) Bij ministerieel besluit van 12 november 2004 wordt de erkenning die voor de uitwerking, de her(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004203713 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2004, dat op 22 oktober 2004 in werking treedt, wordt een vergunning voor gaslevering verleend aan de vennootschap Luminus N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Kempische Steenweg 2 Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2004, dat op 22 oktober 2004 in werking treedt, wordt e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004203725 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2004, dat op 5 oktober 2004 in werking treedt, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 25 mei 2004 gewijzigd waarbij de « S.P.R.L. Trans Aguillera frères » erkend werd als ve Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2004 wordt de door de heer Luc Dequeker aangevraagde erk(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004203574 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 170/2004 van 28 oktober 2004 Rolnummer 3036 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004203668 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 168/2004 van 28 oktober 2004 Rolnummer 2936 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, gesteld door de Rech Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004203676 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 172/2004 van 28 oktober 2004 Rolnummer 3075 In zake : de vordering tot gedeeltelijke schorsing van artikel 1bis, § 5, eerste lid, 2°, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinde Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2004 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004036796 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffendede erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de rijschool « Multipermis » erkend op 22 juli 2004 onder het nummer 2370, is sedert 25 november 2004 gewijzigd in rijschool « Multiperm

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl type vergunning prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl

document

type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Douane & Accijnzen » Belastingen en invordering voor de FOD Financiën (ANG04711) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes jaar titula(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Fraudebestrijding » Belastingen en invordering voor de FOD Financiën (ANG04710) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes jaar titularis t(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008237 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Niet-Fiscale Invordering » Patrimoniumdocumentatie voor de FOD Financiën (Ref. : ANG04716) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes jaar (...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Patrimoniumdiensten » Patrimoniumdocumentatie voor de FOD Financiën (ANG04713) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes jaar titularis t(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Beheer van de Munt » - Thesaurie voor de FOD Financiën (Ref. : ANG04717) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes jaar titularis te zijn van (...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Invordering » Belastingen en invordering voor de FOD Financiën (ANG04712) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes jaar titularis te zijn(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Financiering van de Staat en Financiële markten » - Thesaurie voor de FOD Financiën - Ref. : ANG04721 Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens ze(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Betalingen » Thesaurie voor de FOD Financiën - Ref. : ANG04720 Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes jaar titularis te zijn van een fu(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden » . - Thesaurie voor de FOD Financiën (Ref. : ANG04719) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende mins(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Deposito's, Consignaties en Verzetbetekening » - Thesaurie voor de FOD Financiën (Ref. : ANG04718) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes j(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004008243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur « Informatieverzameling » Patrimoniumdocumentatie voor de FOD Financiën (Ref. : ANG04732) Toelatingsvoorwaarden : De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum gedurende minstens zes jaar titula(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. Mede - C/C - 04/0071 : Scarlet België Holding B.V./Tiscali N.V. en Tiscali Integration N.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudi Op 3 december 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie (...)

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004015228 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 14 september 1994 . - Bekrachtiging door de Republiek Bulgarije Op 18 november 2004 i(...) De neerlegging van het instrument van bekrachtiging is gebeurd overeenkomstig het bepaalde in artik(...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004020098 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 15 december 2004, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken - Negende verslag over « De staat van de armoede in het Brussels Hoofdstedel(...) Rapporteurs : Mevr. Nadia El Yousfi en de heer Jan Béghin. - Bespreking van de voorstellen van d(...)

document

type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten STAD BRUSSEL. - Bij besluit van 18 november 2004 wordt het politiebesluit van 1 maart 2004 goedgekeurd waarbij de burgemeester van Brussel bevel geeft om over te gaan tot het vellen van drie bomen, STAD BRUSSEL. - Bij besluit van 22 november 2004 wordt de beslissing van 8 september 2004 waarb(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004011515 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2004 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heren : B. COECK, adviseur 13A, vanaf 8 april 2004; M. PIRARD, adjunct-adviseu

document

type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004003419 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der douane en accijnzen. - Mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 6 oktober 2004 wordt Mevr. De Prins, Sandrina, inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Administratie der douane en acci Bij besluit van de directeur-generaal van 14 oktober 2004 wordt de heer Vancraeynest, Luc M., e(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004009836 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2005 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1° Voor de ond a) honderd zevenenzestig euro twintig cent ( euro 167,20), exclusief BTW, voor een oprichtingsakte;(...) type document prom. -- pub. 14/12/2004 numac 2004020097 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 14 december 2004, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Mondelinge vraag van de heer Erland Pison (N) aan Mevr.(...) - Mondelinge vraag van de heer Vincent De Wolf (F) aan Mevr. Françoise Dupuis, Staatssecretaris van(...)
^