Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 november 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004095069 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 2 november 2004, wordt ingesc

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk 2 van titel V van de programmawet van 24 december 2002, houdende bepalingen inzake huishuur type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende honing type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004009788 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 2004 : - is de heer Vandermeersch, D., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie; - Hij wordt aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde v(...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022846 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 16/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen. type koninklijk besluit prom. 16/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022871 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 21/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004202695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004003445 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004007291 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies Ontslagen. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 86112 van 29 oktober 2004 : **** generaal-majoor ****. ****'****, ontslagen uit het ambt van chef van de divisie communicatie- en informatiesystemen **** generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, ontslagen uit het ambt van adjunct chef van ****(...) type ministerieel besluit prom. 03/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004009777 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004011499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004011498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Afdeling Prijzen en Mededinging, bedoeld in artikel 23, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenningen van de aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 15 september 2004 worden de erkenningen verleend aan de cursussen aanvullende vorming opgelegd aan de prevent Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004012340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 15 september 2004 wordt de erkenning verleend aan de cursus van niveau II, ingericht door Group 4 Training n.v. al type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004012341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 15 september 2004 worden de cursus van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004012344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlengingen van erkenningen aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministeriële besluiten van 15 september 2004 worden de erkenningen verleend aan de aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veili Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 05/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022861 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022860 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022862 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 05/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022863 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004203491 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2004 wordt de erkenning van de « S.A. S.G.S. Depauw & Stokoe » als analyselaboratorium voor afval en giftige afval vanaf 15 oktober 2004 voor vijf jaar aan de S.G.S. overgedragen Bi Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2004 wordt de heer Eric Wayenbergh vanaf 15 oktober 200(...)

decreet

type decreet prom. 24/06/2002 pub. 25/11/2004 numac 2004033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004036704 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter -, lager en basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004036748 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 15/09/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

document

type document prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0066 : Corus Staal B.V./Metalinvest/Segal Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 16 novembe Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de productie en het galvani(...) type document prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0067 : Arcelor S.A./Companhia Siderurgica de Tubarao Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure.

erratum

type erratum prom. 13/09/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004043011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004007292 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van opperofficieren **** koninklijk besluit ****. 5137 van 26 oktober 2004, wordt generaal majoor ****. ****, **** van de ****, benoemd tot de graad van luitenant-generaal op 26 december 2004. **** **** **** koninklijk besluit ****. 5139 van 26 oktober 2004, wordt generaal majoor ****. ****, ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004007293 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Landmacht Bij koninklijk besluit ****. 5140 van 26 oktober 2004 : **** de luitenant-kolonels **** ****. **** en ****. **** benoemd **** **** koninklijk besluit ****. 5141 van 26 oktober 2004 : **** de luitenant-kolonels ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004203489 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 september 2004 : wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerende leden van de « Academie royale de Médecine de Belgique » van : De heren professore J.-F. Beckers, wonende te Soiron; J.-M. Boeynaems, wonende te Wemmel; L. Delattre, wonende te(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/2004 numac 2004018170 bron wetgevende kamers SENAAT Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking De Senaat zal, overeenkomstig artikel 1, § 2, derde Samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie - Benoemingscriteria De Commissie bestaat uit (...)
^