Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 november 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004041311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand november 2004 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,202 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 februari 2004 houdende maatregelen tot uitvoering van de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2004 wordt de heer Yves Hendrix, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Flémalle en dit voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004012320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige bijzondere graden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004202712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004203435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004003438 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004009778 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 november 2004 is het verzoek tot associatie van de heer Van Damme, M., notaris ter standplaats Brugge en van de heer Van Damme, Ch., kandidaat-notaris, om de associatie(...) De heer Van Damme, Ch., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (Sint-Andr(...) type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit tot herziening van de samenstelling van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen type ministerieel besluit prom. 05/11/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004022887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 05/11/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 05/11/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004022888 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/04/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036666 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de modellen van de studiebewijzen in het onderwijs voor sociale promotie en de modaliteiten voor de uitreiking van de studiebewijzen door de centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004203493 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende kwijtschelding van schulden ten bate van de « Société wallonne du Logement » door middel van de overname van de aandelen van de « Société wallonne du Logement » in het kapitaal van de « Société wallonne de Crédit social » (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004203494 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004003425 bron federale overheidsdienst financien Aanwijzingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 361 van 12 oktober 2004, pagina 71130, 2e koninklijk besluit, moet gelezen worden : Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2004, worden de heren Batselier, L., eerstaanwezend inspecteur bi

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004002131 bron federale overheidsdienst financien Regie der Gebouwen Vacante betrekking van adviseur-generaal (rang 15) Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal (m/v) is te begeven bij de afdeling Personeel en Organisatie van de Regie der Gebouwen. Overeenkomstig het (...) de vastbenoemde ambtenaren van de instellingen titularis van een graad van rang 15; de vastbenoe(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004009769 bron federale overheidsdienst justitie Informatie- en adviescentrum voor schadelijke sektarische organisaties. - Oproep voor kandidaten voor te dragen door de Ministerraad De wet van 2 juni 1998 , gewijzigd bij de wet van 12 april 2004 (Belg(...) De opdrachten van dit centrum zijn de volgende : - het verschijnsel van een schadelijke sektaris(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004019685 bron kamer van volksvertegenwoordigers Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. - Oproep tot kandidaten. - Mandaten te begeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers De wet van 2 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 25 november 1998), gewijzigd bij de wet van 12 apr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004022883 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte(...) Overeenkomstig artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de eval(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004022882 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van geneesheer-inspecteur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van geneesheer-inspecteur-generaal is te begeven bij de Dienst voor geneeskundige verzor(...) Overeenkomstig artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de eval(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004022884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituu(...) Overeenkomstig artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de eval(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2004 numac 2004022899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de HR Dienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidit(...) Overeenkomstig artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de eval(...)
^