Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 november 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004009756 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 september 2004, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk besluit van 27 september 2004, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004021148 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2004, wordt de heer Cuche, Christophe, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, bevorderd, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004021150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2004, wordt aan Mevr. Bernadette Renauld, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend om de cursus « Const type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004040409 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 30 september 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 25 oktober 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit verbiedt het op de markt brengen en h Plasma scherm zonder merk van het type PLA-305 met transfo AC PR 004-0071-03 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 25 oktober 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines PR/001-0082-01 : Ultraviolet waterzuiveringssysteem TMC Pond clear UV16 advantage PR/001-0083-01(...) type ministerieel besluit prom. 12/07/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036572 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203358 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 29 september 2004 wordt de heer Jean-François Salembier, attaché, op 1 juli 2004 in ruste gesteld. Bij ministeriële besluiten van 29 september 2004 worden de heren Marc Gilot en Richard Hubrecht, ee Bij ministerieel besluit van 29 september 2004 wordt de heer Ernest Fortemps, attaché, op 1 nov(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203359 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministeriële besluiten van 28 september 2004 worden de heren Christian Debock en Jean-Pierre Martin, attachés, op 1 augustus 2004 op eigen verzoek ontheven van hun functies. Ze worden ertoe gemachtigd om de eretitel van hun gra

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203335 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 163/2004 van 28 oktober 2004 Rolnummers 2770 en 2832 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 22 april 2003 tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingsw Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203396 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 173/2004 van 3 november 2004 Rolnummer 2691 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 26, 4°, 27, 35 en 59 van de wet van 21 juni 2002 « betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbesch Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203398 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 180/2004 van 3 november 2004 Rolnummer 3051 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 375 van de programmawet van 22 december 2003 , ingesteld door P. Piron. Het Arbitragehof, beperk(...) samengesteld uit voorzitter A. Arts en de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en P. Martens, bijgest(...) type arrest prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203397 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 174/2004 van 3 november 2004 Rolnummer 2774 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, ingesteld do Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203399 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest ****. 181/2004 van 3 november 2004 **** 3074 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen, ingesteld **** ****, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter ***** en de rechters-verslag(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203440 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 13 oktober 2004 in zake het openbaar ministerie tegen J. Vrijsen en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Schendt artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, waarbij artikel 5, 2), van de wet van(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036654 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 betreffende de erkenning, de financiering en subsidiëring van scholen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/10/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036655 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036665 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004018166 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen op contractuele basis De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; verleent machtigingen voor de verwerking of controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; informee(...) type bericht prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat 1-3, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 be Voor de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten (...) type bericht prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004203049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat, 1-3, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweeg 1) het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten (nr. 317), vastgesteld (...)

document

type document prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0064 : SN Airholding II/Virgin Express Op 3 november 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde co Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de luchtvaart. De Raad v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004018165 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - info(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004007268 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat beroepsofficieren in 2005 1. In 2005 wordt een **** van kandidaat beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd : ****. Koninklijke Militaire School, **** ****. Koninklijke Militaire ****, afdeling Sociale en Militaire wetenschappen. ****. **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004007269 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving **** van kandidaat beroepsofficieren in 2005 1. In 2005 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren, in het bezit van een getuigschrift van universitair onderwijs, georganiseerd voor de Medische Die 2. Inschrijvingen. ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****. type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004007273 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat beroepsofficieren in 2005 1. In 2005 wordt een **** van de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of van het **** 2. Inschrijvingen. ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****. (...) type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004007271 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat **** in 2005 1. In 2005 wordt een **** van de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van he 2. Inschrijvingen. ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****. type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004007272 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat **** in 2005 1. In 2005 wordt een **** van kandidaat-**** voor de volgende **** georganiseerd : ****) Niveau 3+, technisch en niet-**** ****) Niveau 2, technisch en niet-technisch. 2. Inschrijvingen. ****) **** **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004007277 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat reserve -onderofficieren 2005 1. In 2005 wordt een werving van kandidaat-**** georganiseerd. 2. Inschrijvingen. ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****. ****) **** **** 3. Programma van de proeven en examens. De geneeskundige onderzoeken, de proeven van fysieke con(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004007276 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat reserveofficieren 2005 1. In 2005 wordt een werving van kandidaat-reserveofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen. ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****. ****) De voorwaarden **** 3. Programma van de proeven en examens. De geneeskundige onderzoeken, de proeven van fysieke con(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2004 numac 2004007278 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat **** 2005 1. In 2005 wordt een verving van kandidaat **** georganiseerd. 2. **** ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****. ****) **** **** 3. Programma van de proeven en examens De geneeskundige onderzoeken, de proeven van fysieke ****(...)
^