Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004003417 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uivoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière Straat « de l'Arbre Tout Seul », ter plaatse genaamd « Champ du Cul de Sac », een grond gekadastree(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004054224 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, weduwe van ****, ****, geboren te ****-s Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004000588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Lokale politie Aanstelling in de graad van hoofdcommissaris Bij koninklijk besluit, d.d. 8 oktober 2004, wordt de heer Fernand Stievenart aangesteld in de graad van hoofdcommissaris bij de lokale politie van de zone Boussu-Colfontaine-Frame type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004009742 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002 is aan de heer D'hooghe C., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Aarschot. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 8(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004009743 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004, is Mevr. De Paepe, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004011442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen van producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten type koninklijk besluit prom. 15/10/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004022840 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22 en 23 van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004036592 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004 worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : - de heer CALLENS, Jan Baptiste , spelend lid, bestuurslid, regisseur en secretaris van het Koninklijk Cabaret « De Zingen(...) - de heer DAELMANS, Pieter Joannes (Pierre) (15/11/2003), schatbewaarder van de Stedelijke Blaaskap(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004202124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004202237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 2003-2004 van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 17 januari 2003

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004036596 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004203247 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 135.413 van 27 september 2004 in zake C. De Brouwer tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Schendt artikel 40, § 3, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werkn(...)

decreet

type decreet prom. 27/05/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004027245 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1999. - Addendum

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/04/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004036598 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het experimenteel onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het deeltijds beroepssecundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004036597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/09/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004022764 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot bepaling van werkplaatsnormen voorzien in de artikelen 80bis, 84bis en 85bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004203220 bron ministerie van het waalse gewest Bericht Overeenkomstig artikel 5, § 2, van het decreet van 20 december 2001 betreffende de milieuovereenkomsten bericht de Waalse Regering dat ze onderstaand ontwerp van overeenkomst op 29 april 2004 in eerste lezing heeft aangenomen. G De Regering en de instellingen die het ontwerp van overeenkomst hebben opgesteld zullen de overgema(...)

document

type document prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004009744 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De heer Agneessens, J.-P., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 25 oktober 2004.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004095065 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 12 oktob De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...) type goedkeuringen prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004095066 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 12 oktober 2004, wordt De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

document

type document prom. -- pub. 27/10/2004 numac 2004095067 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 19 oktober 2004, wordt aan de voorzorg Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (34324)
^