Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004009690 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 september 2004, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en de ****(...) type wet prom. 24/06/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1° het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad; 2° het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad; 3° het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000; 4° het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001 (2) type wet prom. 13/07/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen der lid-Staten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend, gedaan te Brussel op 15 oktober 2001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp in het kader van de invoeginterim type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004000504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en tot vaststelling van de tijdelijke vermindering of vrijstelling van werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinitiatief en tot vaststelling van de vrijstelling van werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinitiatief en tot vaststelling van de vrijstelling van werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004009713 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2004 is de heer Haelewyn, W., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brugge, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004022788 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 22 september 2004 wordt met ingang van 1 juli 2004, aan de heer Johan Depuydt, eervol ontslag verleend uit zijn ambt De heer Depuydt, J., wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004201791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende maatregelen betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de suikernijverheid en haar bijproducten type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte in de sector bakkerijen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden der bewakingsdiensten in de privésector type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" vanaf 1 januari 2004 type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet in de bakkerijen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging "arbeiders"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004009712 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2004 is het verzoek tot associatie van Mevr. Strobbe, B., notaris ter standplaats Waregem, en van Mevr. Strobbe, A., kandidaat-notaris, om de associatie "Benedicte STROBB Mevr. Strobbe, A., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Waregem. Het beroep(...) type ministerieel besluit prom. 08/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004022773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 11/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203029 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 06/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203028 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203032 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203030 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203034 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004201788 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantietijden en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2004-2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004018139 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, heeft bij de Raad van State de sch

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027208 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Tubi Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027207 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine -(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027209 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Nive Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027212 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte, d'une zone d'activité écon Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027211 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à La Louvière au lieu-dit & Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027210 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027213 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique indust Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027216 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée aux activités de recherche-dévelo Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027214 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Pont-à-Celles (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027215 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sprimont , en extension(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027217 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes de Soumagne Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027219 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune d'Ha Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027220 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Visé en extension de la(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027218 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027221 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 mettant fin à la procédure de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Visé et adoptant défi(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027222 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève en e(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027224 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Theux au lieu-dit « Laboru » en Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027223 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur Stavelot-Malmedy-Saint-Vith du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Saint-Vith Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027225 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le terr Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027226 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027228 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027227 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sambreville au lieu-dit « Sain(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027229 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Mouscron-Comines en vue de l'inscription de zones d'activité économique mixte à Mouscron (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027230 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027231 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économiqu Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027232 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027233 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Chimay en extension de (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027235 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Sambr Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027236 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Ath Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027234 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027237 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027238 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027239 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le t Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027241 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle et d'une zone d'activité économiq Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type gewestplan prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027242 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision des planches 43/1 et 43/2 du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'extension de zones d'activité économique sur le territoire Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 04/10/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004009710 bron federale overheidsdienst justitie Openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/10/2004 numac 2004027240 bron ministere de la region wallonne Carte constituant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et de Mouscron-Comines en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^