Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 08/09/2004 numac 2000012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de verhuis van verschillende federale overheidsdiensten, het initiatief inzake de verlichting van de schulden van de lage-inkomstenlanden en andere diverse type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003326 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de verhuis van verschillende federale overheidsdiensten, het initiatief inzake de verlichting van de schulden van de lage-inkomstenlanden en andere diverse type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003329 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de verhuis van verschillende federale overheidsdiensten, het initiatief inzake de verlichting van de schulden van de lage-inkomstenlanden en andere diverse type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003328 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de verhuis van verschillende federale overheidsdiensten, het initiatief inzake de verlichting van de schulden van de lage-inkomstenlanden en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004009611 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 december 2003, dat in werking treedt op 30 september 2004, is de heer du Jardin, J., procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is Bij koninklijk besluit van 29 januari 2004, dat in werking treedt op 30 september 2004, is de h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004009610 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004 is de heer Driesen, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2004 worden de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan Mevr. Butaye Ingrid en Mevr. Stuyck Micheline, administratief medewerkers bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Min Zij nemen vanaf 8 april 2004 hun rang in de Orde in. (...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004022695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004201894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de loonvorming in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004201899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004201998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur en uitzendarbeid in uitvoering van artikel 7 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2002 betreffende de bijkomende uitkering voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2004 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003341 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 20/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die de opleidingscursussen verstrekken voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 11/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004022674 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van toelagen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036433 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2003 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

decreet

type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van de binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036419 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor acties rond de man/vrouw-problematiek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004201632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een lid van het personeel der ministeries type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adviescommissie voor de gebarentaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor het Hulpfonds voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een plan voor de evaluatie en de opvolging van de positieve discriminatie met toepassing van artikel 5, § 2, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing en uitbreiding Bij ministerieel besl De uitbreiding van de vergunning heeft betrekking op activiteiten van toezicht op en bescherming va(...) type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakings(...) type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 19 Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewaking(...) type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 6 april 2004 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakings(...) type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid Bij ministerieel besluit van 26 mei 2004, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsond De vergunning zoals voorzien heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van(...) type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 5 mei 2004, wordt de vergunning tot het exploiteren van ee De vergunning heeft betrekking op het beheer van alarmcentrales, met inbegrip van het beheer van to(...) type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid. - Weigering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2004, wordt de vergunning tot het exploiteren van een type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 17 juni 2004 wordt de vergunning tot het exploiteren van een Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 wordt de vergunning als bewakingsonderneming verleend (...) type vergunning prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 5 mei 2004 wordt de vergunning tot het exploiteren van een b De vergunning zoals voorzien heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van(...)

erratum

type erratum prom. 05/05/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202601 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen. - Erratum type erratum prom. 13/05/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het aantal regionale directies en territoriale afdelingen en van het ambtsgebied ervan. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004202747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. - Benoemingen. - Verlengingen Bij koninklijk besluiten van 14 juli 2004 werden de heer Olivier Alsteens, graaf Claude d'Aspremont Bij koninklijke besluiten van 14 juli 2004 hebben baron Paul Buysse, de heer Bernard Caprasse, Mevr(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004009613 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1; - Luik (Bressoux) : 1 (vanaf 7 januari 2005); - Châtelet (Châtelineau) : 1 (vanaf 8 februari 2005). De kandidaturen voor een benoeming tot notaris(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven, in tweevoud, te worden gericht.(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004012315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Bergen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, FOD Werkgelegenheid Arbeid e(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004022714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Openstaande betrekkingen van directeur-generaal (rang 16) Oproep tot de kandidaten Twee betrekkingen van directeur(trice)-generaal zijn vacant in het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbei(...) Deze betrekkingen zijn zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. Functiebeschrijving : type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2004 numac 2004022713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Openstaande betrekkingen van adviseu(se)-generaal (rang 15) Oproep tot de kandidaten 11 betrekkingen van adviseu(r)(se)-generaal zijn vacant in het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor(...) - 6 betrekkingen op het Hoofdbestuur; - 5 betrekkingen, functie van directeur, in de volgende we(...)
^