Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/06/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004002055 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 22/06/2004 numac 2003011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2004 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004009432 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 juni 2004 : - dat in werking treedt op 30 juni 2004, is aan de heer Lejeune, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te B Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is Mevr. Denoncin, F., toegevoe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004009434 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Anglicaanse eredienst. - Plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004, wordt aan de tweede plaats van kapelaan bij de anglicaanse parochie te Tervuren een wedde Dit besluit treedt in werking op 1 april 2004. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004009433 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Centrale vrijzinnige raad. - Erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004, wordt een lokaal centrum voor morele dienstve De gebiedsomschrijving van het lokaal centrum voor morele dienstverlening strekt zich uit over een (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2004 Bij koninklijke besluiten van 26 april 2004 : I. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : Cromphout, Pieter, adviseur bij het Departemen Henriet, Gilbert, ingenieur-directeur bij het Departement. Jacobs, Jan, industrieel ingenieur-di(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 wordt de heer André Boes, met ingang van 1 juni 2004, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van industrieel ingenieur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 mei 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2004, wordt Mevr. Putzeijs, Marie-Aline, geboren op 18 maart 1957, bevorderd tot adjunct-adviseur door verhoging in graad in het Frans kader van de Het beroep tot nietigverklaring van voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling a(...) type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat en het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004200956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoemingen Gouden Medaille Koninklijk besluit van 24 augustus 2001. De heer Calcoen Johan, Heist-aan-zee; De heer Rouzee Ronny, Oostende. Zij nemen vanaf 8 april 2001 hun rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004200955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 24 augustus 2001. De heer De Cauwsemaecker Robert, Antwerpen; Mevrouw Debey Marie, Pepingen. Bronzen penning Kon De heer Schlatter Georges, Vorst; De heer Selhorst Willy, Antwerpen; De heer Verdonck Marc, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 maart 2004 wordt, met ingang van 1 maart 2004, ontslag verleend aan de heer Johann Mockels, ingenieur- directeur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 8 november 2001 De heer. Recko, Eugene, Tienen; De heer. Vanderkelen, Paul, Anderlecht; De heer. Vandiest, Emile, Sain Bronzen penning Koninklijk besluit van 8 november 2001 De heer. Flamee, Marc, Brugge. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, dat in werking treedt op 3 mei 2004, wordt de heer Paul Liakos, te Blegny, als vertegenwoordiger van een der meest representatieve werknemersorganisaties,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Personeel. - Hoger ambt Bij ministerieel besluit van 11 mei 2004 wordt de heer Coppens, Herman, hoofd van een departement bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, bel De uitoefening van het hoger ambt waarmee de betrokkene wordt belast neemt in elk geval een einde o(...) type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 22/06/2004 numac 2004022419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het uniform van de personeelsleden bevoegd voor de opsporing, rapporteren en vaststelling van inbreuken op de bepalingen van de reglementering van de uitvoer, de invoer en doorvoer van afvalstoffen

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201673 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 56/2004 van 24 maart 2004 Rolnummer 2844 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2002 houdende invoering van het nultarief inzake het kijk- en luistergeld, gest Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201819 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 43/2004 van 17 maart 2004 Rolnummers 2692 en 2693 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 37, tweede lid, 1, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. He samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. François, M. Bossuyt, A. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201895 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest van 5 mei 2004 in zake het openbaar ministerie en de n.v. KBC-Verzekeringen tegen E. De Nijs en anderen, waarvan de expeditie ter g « Schendt artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, waar het artikel 5, 2) van de wet van(...)

decreet

type decreet prom. 12/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het Secundair Onderwijs type decreet prom. 30/04/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004035951 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004012179 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 8 juni 2004 werd de heer Roger Hoebeek, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 7 juni 2004, het ambt van p

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/04/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum en de plaats van het bijzonder vergelijkend examen voor de toelating tot de studies van de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving en houdende algemene regeling van de examens in de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004035942 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004035968 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanwijzing van sommige ambtenaren in het kader van de bestrijding van schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het cementbedrijf Vervanging van leden Bij besluit van de Directeur-generaal van 1 april 2004, dat in werki wordt de heer Marc Goblet, te Herve, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor het cementbe(...) type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de non-ferro metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 maart 2004, dat in werking treedt op 14 apri Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 maar(...) type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 april 2004, dat in werking treedt op 14 wordt de heer Pascal LIZIN, te Chastre, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gew(...) type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het filmbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 mei 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 19 Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 mei 20(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004201832 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitters en ondervoorzitters van de technische comités en tot hernieuwing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Toerisme type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004201905 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2003 ter aanwijzing van de badzones en houdende verschillende maatregelen voor de bescherming van het zwemwater

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004018083 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Jean Naessens, wonende te 9850 Nevele, Landegemstraat 31, en Daniel Van Nevel, wonende te Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 152.259/ X-11913. Voor de Hoofdgriffier,G. De (...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201742 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 mei 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 mei 2004, hebb Die zaak is ingeschreven onder nummer 3006 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201896 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 3 mei 2004 in zake de n.v. Fortis Lease tegen J.-C. Hamers en M. Wilem, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « of de gecombineerde bepalingen van de nieuwe artikelen 81, 1°, en 82 van de faillissementswet van(...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201897 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 april 2004 in zake de c.v.b.a. Intercommunale de services publics tegen D. Van Der Biest, waarvan de expeditie ter griffie van 1. uitspraak te doen over de volgende vraag : « Schendt artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek,(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004008122 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een commissaris-generaal voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (FOD Binnenlandse Zaken). (Ref. : ANG04822). - Erratum Deze selectie werd reeds eerder gepubliceerd op vrijdag 11 j(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn en ten minste 30 jaar zijn. 2. Vereist diploma op da(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Commissie van technici bedoeld in artikel 174 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 wordt de heer Bart Desmet, als vertegenwoordi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 september 2003 wordt Mevr. Van Honacker, Karin, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, me Bij koninklijk besluit van 23 maart 2004 wordt de heer Carnier, Marc, assistent met mandaat bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoeming. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 februari 2004 wordt de heer Reynhout, Lucien, geboren op 16 februari 1963, met ingang van 1 maart 2004 voor een mandaat van twee jaren benoem Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004 wordt aan Mevr. Forment, Francina, geboren op 24 februar(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004021075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 16 januari 2004, wordt de heer Brynaert, Nicolas, geboren op 4 februari 1975, benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de wetenschappel Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Personeel. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004 wordt de heer Dewitte, Steven, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met ingan Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004 wordt de heer Dehenauw, David, assistent met mandaat bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004021079 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2003, wordt de heer Frederick, Pierre, industrieel ingenieur bij het Belgisch Instituut vo Bij koninklijk besluit van 30 maart 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2003, (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004018079 bron hoge raad voor de justitie **** van één administratieve assistent De Hoge **** voor de Justitie zal eerlang overgaan tot de aanwerving van een administratief assistent (****/****). Eén betrekking is vacant in het **** ****. De aanwerving zal gebeuren (...) De geselecteerde kandidaat dient een stage van zes maanden te vervullen. Indien de kandidaat na ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004018080 bron hoge raad voor de justitie **** van één adjunct-auditeur De Hoge **** voor de Justitie zal eerlang overgaan tot de aanwerving van één adjunct-auditeur (****/****), in het **** ****. De aanwerving gebeurt op basis van de resultaten van een vergelijkend(...) ****. Toelatingseisen De kandidaten moeten : 1) burger van de **** **** zijn; 2) van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 mei 2004,dat in werking treedt de worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuin(...) type document prom. -- pub. 22/06/2004 numac 2004201600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 mei 2004, dat in werking treedt de dag w worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswar(...)
^