Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004003252 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 2003 en van 23 januari 2004 tot wijziging van het KB/WIB 1992 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type wet prom. 29/02/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, met de Bijlagen I tot en met XVII, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002 (2) type wet prom. -- pub. 21/06/2004 numac 2004041306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juni 2004 is samen Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,207 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2004 numac 2004009429 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 juni 2004 is het aantal notarissen van het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne gebracht op vijftien. De standplaats Vielsalm, vacant ingevolge het overlijden van de heer De Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2004 numac 2004009431 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004 is Mevr. Vrijens, A.-M., ere-eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 tot vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines en polygechloreerde bifenylen in sommige voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributienetbeheerders aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 20, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt kunnen beschouwd worden type ministerieel besluit prom. 04/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 18/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanduiding van de statines als therapeutische klasse van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaande machtiging niet meer vereist is en tot vaststelling van het percentage van de daling van de vergoedingsbasis van de betrokken specialiteiten om te worden ingeschreven in hoofdstuk I van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004201889 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in een gedeelte van de beek van Pernelle dat stroomt in bossen onder bosregeling

arrest

type arrest prom. 19/04/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022408 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type arrest prom. -- pub. 21/06/2004 numac 2004201675 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 62/2004 van 31 maart 2004 Rolnummer 2886 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gesteld door de Ar Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslag(...)

decreet

type decreet prom. 31/03/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bevestiging van sommige specifieke opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type decreet prom. 31/03/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de decreten van 27 februari 2003 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen en van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen type decreet prom. 12/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende diverse maatregelen inzake de strijd tegen het vroegtijdig verlaten van de school, de uitsluiting en het geweld op school en, onder meer, de oprichting van het herscholings- en herintegratiecentrum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 28/04/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slovaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte en van vier bijkomende overeenkomsten, gedaan te Luxemburg op 14 december 2003 type decreet prom. 28/04/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie

beschikking

type beschikking prom. 22/03/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rondzendbrief. - Ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 tussen de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de éénmalige bevrijdende aangifte type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004201829 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004201835 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003 houdende benoeming van de leden van het Energiecomité type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 21/06/2004 numac 2004201890 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Rochers de Noirmont" te Dinant

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Oomzendbrief nr. 546. - Nieuwe maatregel inzake tegemoetkoming in gecombineerde treinkaarten voor de federale personeelsleden

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/06/2004 numac 2004011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht aan de rijstfabrikanten De EU-Commissie heeft op 26 september 2003 de verordening nr. 1709/2003 (P.B. L 243 /92 d.d. 27 september 2003) inzake de oogst- en voorraadaangiften voor rijst aangenomen. Overeenkomstig artikel 2 van dez(...) Deze aangifte wordt opgemaakt overeenkomstig de verzamelstaat zoals voorzien in bijlage II van voor(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/06/2004 numac 2004008116 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen (m/v) (niveau A) voor de DAB Loodswezen, administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Ref : ANV0(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. Toelaatba(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2004 numac 2004009430 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juni 2004 is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2004/2005 als volgt vastgesteld : - 27 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 23 plaatsen voor de
^