Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, gedaan te New York op 14 december 1973 type wet prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004040701 bron federale overheidsdienst financien Nationale Kas voor Rampenschade Financiële toestand van het jaar 2003 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Mij bekend en goedgekeurd De Minister van Financiën D. REYNDERS Voor gelijkluidend verkl(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004000355 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal comite en lokale comités voor de beveiliging van de havenfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004002062 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 wordt, met ingang van 28 februari 2005 s'avonds aan de heer Jean-Marie Marchal, vertaler-directeur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Jean-Marie Marc type koninklijk besluit prom. 18/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kamers van beroep betreft, en houdende diverse andere wijzigingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die stalen buizen vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Flémalle en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 6 november 2003 : Mevr. Frédér - ministerieel besluit van 14 november 2003 : Mevr. Jacqueline Fonteyn, Kanselier te Luanda; (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004201795 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 5 april 2004 wordt de "s.a. Bande Chauffage" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue du Vivier 11, te 6950 Nassogne, erkend als zonneboilerinstallateur. Deze erkenning wo(...) Bij ministerieel besluit van 5 april 2004 wordt de heer Thierry Carbonnelle, woonachtig rue du (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004201840 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 4 juni 2004 wordt de site van de moerassen van Harchies-Hensies-Pommeroeul, zoals afgebakend op de bijgaande kaart, erkend als vochtig gebied met een biologisch belang, in de zin van het besluit van de Bij hetzelfde besluit wordt het ministerieel besluit van 2 maart 1994, dat betrekking heeft op hetz(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004201888 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministeriële besluiten van 7 mei 2004, worden de dames Martine Besseling, Sylvie Borm, Bernadette Franck, Marianne Francotte, Valérie Gonthier, Céline Hemberg, Marlène Journe, Véronique Kestemont, Cécile Lamalle, Nathalie Meurice, Bij ministerieel besluit van 7 mei 2004, wordt de heer Christophe Delepine in vast verband beno(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004201672 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 40/2004 van 17 maart 2004 Rolnummer 2667 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 42 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen en artikel 11 van de wet van 16 april 1997 h Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004201789 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 27 april 2004 in zake de stad Oostende tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekome « Schendt artikel 6, derde lid, van het BTW-Wetboek, in samenhang met het koninklijk besluit nr. 26(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004201818 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 41/2004 van 17 maart 2004 Rolnummer 2677 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 139 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, gesteld door de Raad van Sta Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...)

decreet

type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België type decreet prom. 19/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een erkenningsprocedure voor multimediaproducten met erkende pedagogische inslag type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet ter bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de organisatie van sportactiviteiten in de wijk type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de betoelaging van telefonische onthaaldiensten voor kinderen type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het « Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse » type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004201826 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de integratie in het "Agence wallonne à l'Exportation" van de naar het Gewest overgeplaatste personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2003 pub. 18/06/2004 numac 2004201540 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie aan de "Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants" (Federatie van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen) voor de organisatie van de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 2003 - DO56 - AB 44.08 - PA 55) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2003 pub. 18/06/2004 numac 2004201541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie aan het "Secrétariat général de l'Enseignement libre catholique" (Algemeen Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) voor de organisatie van de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 2003 - DO56 - AB 44.08 - PA 55) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2003 pub. 18/06/2004 numac 2004201544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie aan de "Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné" (CPEONS) voor de organisatie van de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 2003 - DO56 - AB 43.08 - PA 54)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004201825 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004201828 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtredingsdatum van het decreet van 1 april 2004 tot wijziging van het decreet van 2 april 1998 tot oprichting van het "Agence wallonne à l'Exportation"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/06/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39 betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht met betrekking tot de verblijfsvoorwaarden voor Zwitserse onderdanen en hun familieleden Dit bericht heeft tot doel de aandacht te vestigen op het einde van de overgangsperiode die wordt toegepast op de Zwitserse onderdanen die een activ Zoals wordt vermeld in de omzendbrief van 11 juli 2002 betreffende de verblijfsvoorwaarden voor Zwi(...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2004-2005 Met toepassing van artikel 2 van het **** **** : 297,47 **** **** 293,95 */175,02 = 499,60 **** afgerond tot op de **** : 500 **** (art(...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004201787 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 27 april 2004 in zake M. D'Hulst en L. Marianacci tegen de Belgische Staat, en in aanwezigheid van respectievelijk G. Mariannac 1. « Schendt de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden in het al(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004007140 bron ministerie van landsverdediging Normale werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2004 . - Erratum In het Belgisch **** ****. 90 van 17 maart 2004 moet de tabel van de bladzijde 15205 worden vervangen door de onderstaande tabel :(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erratum prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004007141 bron ministerie van landsverdediging Normale werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2004 . - Erratum In het Belgisch **** ****. 90 van 17 maart 2004 moet de tabel van de bladzijde 15213 worden vervangen door de onderstaande tabel :(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erratum prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004007145 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-**** in 2004. - . - Erratum In het Belgisch **** ****. 90 van 17 maart 2004 ****. 15223, paragraaf 2, ****), dient men te lezen « De inschrijvingen worden afgesloten op(...) type erratum prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004007143 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren in 2004 . - Erratum In het Belgisch **** ****. 90 van 17 maart 2004 moet de tabel van de bladzijde 15220 worden vervangen door de onderstaande tabel :(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erratum prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004007144 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-**** in 2004 . - Erratum In het Belgisch **** **** 90 van 17 maart 2004 ****. 15210, paragraaf 2, ****), dient men te lezen « De inschrijvingen worden afgesloten ****(...) type erratum prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004007142 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren in 2004 . - Erratum In het Belgisch **** ****. 90 van 17 maart 2004 moet de tabel van de bladzijde 15207 worden vervangen door de onderstaande tabel :(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erratum prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004008102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige jurist voor alle federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut (ANG03812). - Uitslagen. - Erratum Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Mabilde, Bert, Maa(...) 2. Sassi, Julie, Scherpenheuvel-Zichem. 3. Roelens, Joost, Sint-Martens-Latem. 4. T'Kindt, Pi(...)

document

type document prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004008114 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige assistenten (niveau B) voor het Ministerie en de Openbare Instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Ref. : ANB04803) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig (...) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereist diploma op 17 juli 2004 : graduaat. Ook laatstejaarsstuden(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004008115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige kinesitherapeuten voor intensieve zorgen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. (Ref. : ANG04807). - Erratum Deze selectie voor kinesitherapeuten is opnieuw geopend en zowel gegradueerden als licentiaten(...) Iedereen die zijn kandidatuur reeds heeft ingediend voor deze selectie, wordt automatisch ingeschre(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004042006 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

erratum

type erratum prom. 19/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004201554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Oprichtingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2003 : 1. Werd te Tbilisi een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Georgië. 2. Werd de heer Pierre Orloff benoemd tot honorair Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003 : 1. Werd te Wellington een Consulaat van België opg(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Hoofdbestuur. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 11 maart 2004, wordt Mevr. Van Den Berg, Bénédicte, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 16 december 2003 met ranginneming op 16 december 2002, in het Frans taalkader v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden aangetekend binnen d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004015075 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 28 januari 2004, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heren : Dierckx, Gustavus, 15.11.2003; Maricou, Johan, 15.11.2003; Teirlinck, Vandemeulebroucke, Robert, 15.11.2003; Willemarck, Luc, 15.11.2003, ambtenaren van de tweede (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2004 numac 2004022433 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen in verscheidene afdelingen De activiteiten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zijn verspreid over twee sites - Elsene, Juliette Wytsmanstraat 14, te 1050(...) Farmaco-bromatologie, Epidemiologie-Toxicologie, Microbiologie, - Ukkel, Engelandstraat 64(...)
^