Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten type wet prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de ****, de **** en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective type wet prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004003240 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 49, 2710 11 41 en 2710 11 45 Gepubliceerd met toepassing van artikel 8, § 3, b, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de belasting van energieproducten en Op 3 juni 2004 is de maximumprijs, exclusief BTW, van ongelode benzine van de GN-code 2710 11 45 (r(...) type wet prom. 25/04/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004009365 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 25/04/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004009366 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 25/04/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004009367 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 13/02/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004009398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 december 2003, dat in werking treedt op 30 juni 2004, is de heer Driessen, J., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Tongeren, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is he Bij koninklijk besluit van 28 april 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedalegging,(...) type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004021070 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1988 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004200852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden en tot wijziging van sommige beschikkingen ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs en van een cursusmodule « aanvulling tot coördinator » Bij ministerieel besluit van 31 maart 2004 wordt de cursus van niveau II ingericht door Group 4 Training n.v. Overwegende de voormelde erkenning wordt de cursusmodule « aanvulling tot coördinator » ingericht d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004031206 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Benoemingen Bij ministerieel besluit van 21 april 2004, wordt de heer Jean-Pierre Dupont, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Beambte in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieub Bij ministerieel besluit van 21 april 2004, wordt de heer Jean-Christophe Trillet, in vast verb(...)

decreet

type decreet prom. 31/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type decreet prom. 27/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201577 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 tussen de federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet van, naar, in en rond Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de contractuele betrekkingen en de personeelsformatie van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 maart 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004031149 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel Intraregionale mobiliteit Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 januari 2004 en in toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2002 houdende regeling van de mobiliteit in Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 januari 2004 en in toepassing van (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende indeling bij de gewestwegen van de Josse Goffinlaan gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 03/06/2004 numac 2004033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 april 1999 houdende erkenning en subsidiëring van de centra voor de coördinatie van de thuiszorg type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 23/10/2003 pub. 03/06/2004 numac 2004033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie inzake dienstencheques

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het geldelijk statuut van de Onderzoekssecretaris van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004201573 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling. - Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 wordt de heer Jacques Devergnies op 1 mei 2004 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het "Institut de Formation permanente pour les Classes moyenne Bij besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 wordt de heer Victor Billion met ingang va(...) type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2003 pub. 03/06/2004 numac 2004201578 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-sites

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 307quater. - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut

bericht

type bericht prom. 11/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het college van deskundigen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestraden van 13 juni 2004. - Erratum type bericht prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004201610 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 april 2004 in zake A. Bernard tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 2 1. « In hoofdorde : Schendt artikel 145, 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in(...)

erratum

type erratum prom. 02/08/2002 pub. 03/06/2004 numac 2004011246 bron federale overheidsdienst financien Programmawet. - Erratum

protocol

type protocol prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « Eurocontrol » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ondertekende Op 17 maart 2004 zijn bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en On(...)

erratum

type erratum prom. 19/12/2002 pub. 03/06/2004 numac 2004029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » . - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 01/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2004

erratum

type erratum prom. 27/04/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2004 numac 2004022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Vacante betrekking van financieel inspecteur-generaal . - Oproep tot kandidaten Op 24 mei 2004 heeft de Raad een betrekking van financieel inspecteur-generaal v(...) Functiebeschrijving : De financieel inspecteur-generaal staat de administrateur-generaal van de (...)
^