Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/04/2004 numac 2004041304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand april 2004 is same Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 1,935 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2004 numac 2004021039 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat heden in werking treedt, wordt eervol ontslag verleend uit hun functie van regeringscommissaris bij het Nationaal Orkest van België aan Mevr. BERNARD-LACHAERT, Francine, en aan Mevr. VERVLIET type koninklijk besluit prom. 31/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004021043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de twee regeringscommissarissen bij de federale culturele instellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2004 numac 2004021041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat heden in werking treedt, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van regeringscommissaris bij het Paleis voor Schone Kunsten aan de heer BELLEN, Renaud. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2004 numac 2004021040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ontslagen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat heden in werking treedt, wordt eervol ontslag verleend uit hun functie van regeringscommissaris bij de Koninklijke Muntschouwburg aan de heer DETHIER, Jean-Louis, en aan de heer HENDRIX, Jo type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 07/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 03/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2003 pub. 20/04/2004 numac 2004029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 september 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de Sturingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de sturing van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999 tot bepaling van de samenstelling van de Raad van beroep van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstellingvan de leden van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie opgericht door het decreet van 27 maart 2002 betreffende de sturing van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor Gezondheidspromotie op School type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2003 pub. 20/04/2004 numac 2004200533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 december 2001 houdende aanstelling van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor gezondheidspromotie bij de sportbeoefening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2003 pub. 20/04/2004 numac 2004200598 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven bij de Franse Gemeenschapsexecutieve type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200851 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 december 2001 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor de hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200895 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het ETNIC

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/04/2004 numac 2004042004 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2004 numac 2004021038 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, wordt de heer DE WITTE, Jozef, met ingang van 1 mei 2004 benoemd tot directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor een mandaat van 6 jaar. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2004 numac 2004022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004

document

type document prom. 15/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van het Europese Parlement, van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 15/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met traditionele stemming en de stemopnemingsbureaus type document prom. 15/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming type document prom. -- pub. 20/04/2004 numac 2004200897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 maart 2004,
^