Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004009250 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en Rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. Nederlandstalige Commissie Lid van het openbaar (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/03/2004 numac 2003202317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Auditoraat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt aan de heer Bruno Lombaert, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 1 maart 2004 op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Zending. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt de heer Michel Leroy, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om op zending te gaan naar Pristina, van 14 februari 2004 tot 19 februari 2004, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Hernieuwing van een mandaat van assessor bij de afdeling Wetgeving Bij koninklijk besluit van 5 maart 2004 wordt het mandaat van assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State van de heer John Kirkpatrick, advocaat aa type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 februari 2004 wordt, met ingang van 1 april 2004, de heer Johan De Beenhouwer, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pen type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003135 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003137 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Duitstalige Gemeenschap betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003138 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat het Waals Gewest betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003136 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Franse Gemeenschap betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004009249 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004, dat in werking treedt op 30 april 2004, is het aan de heer Leysen, P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve Bij koninklijk besluit van 16 februari 2004, dat in werking treedt op 30 april 2004, is het aan(...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003139 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004003140 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004021019 bron arbitragehof Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 juni, 9 oktober, 23 oktober en 19 december 2003 werden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechters in het Arbitragehof en leden van het administratief personeel Leopoldsorde Commandeur De heren rechters : - Jean-Paul Snappe (21 mei 2003); - Jean-Pa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004029045 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemene directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 november 2003, wordt bevorderd tot Ridder van Leopold II : De heer Delroisse, Emile, Antoine, Ghislain, Joseph, voorzitter van de Fanfare Les Bons A Ranginneming, als titularis van dit nieuwe ereteken, op 15 november 2000. Hij zal rang innemen (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004035386 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003 zijn benoemd of bevorderd tot : Leopoldsorde Commandeur De heren : BAEYENS Marcel , directeur BEERSMANS Hugo (08/04/1999), directeur-generaal EECKHOUT Basie(...) GODERIS Wouter (08/04/1999), directeur-ingenieur HEYNS Wilfried (15/11/1999), directeur-ingenieu(...) type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 57 jaar type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de betaling van een carenzdag type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen

decreet

type decreet prom. 13/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004035481 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200849 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies in de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004009248 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 9 februari 2004 werd de heer Lamiroy, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen om, vanaf 27 april 2004, het ambt van plaatsvervangend rechter in hand

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004020050 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 30 maart 2004, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Evelyne Hu(...) Ontwerp van ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems. - Rapporteur : de heer(...) type beschikking prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's type beschikking prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200843 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het Waals Forum voor sociale insluiting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 8 oktober 2002 betreffende de dienstkaart van de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de misdrijven begaan tegen de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en met het toezicht op de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2002

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl type vergunning prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de mutualiteit "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten" te Brussel om in h Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op d(...) type vergunning prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is aan de verenigin

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004018034 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van tweetalige juristen met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstel ****. ****. De kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004018036 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Samenstelling van een **** voor de functie van bode Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de samenstelling van een **** voor de functie van(...) Wanneer een beroep wordt gedaan op deze reserve, zullen de aangeworven personen pas definitief word(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2003000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 wordt Mevr. Anne Vagman, adjunct-auditeur, met ingang van 7 november 2003 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt de heer Robert Hensenne, auditeur, met ingang van 24 maart 2004 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 5 maart 2004 wordt de heer Michaël Milojkowic, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 wordt Mevr. Barbara Savelkoul benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheisdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Frans taalkader, m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 30 en 9 november 2003 worden de heren Quang Trinh en Théodoros Chatzivassiliadis benoemd tot rijksambtenaar in de graad van industrieel ingenieur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2003 wordt Mevr. Nadine Vandenbogaert benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Frans taalkade type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 wordt de heer Olivier D'Hondt benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Frans taalkader,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij respectieve koninklijke besluiten van 30 oktober en 30 november 2003 worden de heer Sacha Bourque en Mevr. Véronique Dubois benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004022192 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt de heer Lacroix, Alain J., met ingang van 15 januari 2003 in vast dienstverband benoemd in de graad van gezondheidsinspecteur bij het Federaal Agents

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004029046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemene directie Cultuur. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 november 2003, Wordt bevorderd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Marchoul, Joseph, Léon, Isidore, Penningmeester - Muzikant bi Ranginneming, als titularis van dit nieuwe ereteken, op 15 november 2002. Worden de Gouden Palm(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004029043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninlijk besluit van 19 november 2003, Wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II toegekend aan : De heer Rensonnet, Gusta Erevoorzitter bij de Royale Chorale Saint-Cécile, te Welkenraedt. Ranginneming op 8 april 1998.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/03/2004 numac 2004018035 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van attachés-informatici **** Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van attachés- ****. ****. De kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; (...)

document

type document prom. 22/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200867 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerpen van sectoriële overeenkomsten tussen de Waalse Regering en de nijverheid i.v.m. de verbetering van de energetische efficiëntie en de vermindering van de specifieke broeikasgasuitstoten tegen 2010
^