Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 type wet prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003009860 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ****, district **** op 12 december 1990, **** **** koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 april 2003 tot bepaling van de perimeter van het Am Kehrwegstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 houdende oprichting van een bestand van stadionverboden type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 februari 2003 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 maart 2003 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 april 2003 tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanduiding Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 wordt de heer Wim Eeckhout, m.i.v. 1 december 2003 aangeduid als houder van een staffunctie P & O van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. type koninklijk besluit prom. 22/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003202047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 november 2003 is aan de heer Hindryckx, Jean-Pierre, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrec type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003202050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 november 2003 is aan de heer Permeke, Oscar, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 11 juli 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003002191 bron regie der gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2003, wordt de heer Naaktgeboren, Jochem, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van ingenieur bij de Brusselse Buitendiensten 1 - Shell Building van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 07/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003011561 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003201749 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 124/2003 van 24 september 2003 Rolnummer 2572 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samengesteld wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003201750 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 123/2003 van 24 september 2003 Rolnummers 2568, 2619 en 2620 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1 van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade, g Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003020173 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Woensdag 26 november 2003, om 9 u. 15 m. (*) (Een lichte maaltijd zal worden aangeboden.) Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en h(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Ge(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201896 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de reis- en maaltijdvergoeding type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de reis- en maaltijdvergoeding type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003202015 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003201918 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Overeenkomst ter Bestrijding van Doping. - Lijst met gebonden Staten Op 22 februari 2002 verscheen een bericht in het Belgisch Staatsblad betreffende de inwerkingtreding voor de Vlaamse Gemeenschap van de Overeenkomst ter Bestrijding van Dopin Azerbeidzjan vanaf 1 januari 2004. Georgië vanaf 1 juli 2003. Ierland vanaf 1 maart 2004. (...)

erratum

type erratum prom. 04/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003002189 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 539 Het gezondheidstoezicht op personeelsleden van het federaal openbaar ambt. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003009875 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Charleroi De aanwijzing van Mevr. Moineaux, Dominique, rechter in de arbeidsrechtbank te Charleroi, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 november 2003.

protocol

type protocol prom. 17/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol houdende wijziging van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

verslag

type verslag prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003020174 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Woensdag 26 november 2003 na afloop van de verenigde commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken (*) Commissie voor de Sociale Zaken - Ach(...) Rapporteur : Mevr. Dominique Braeckman. - Voortzetting van de bespreking. Eventueel stemmingen. (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003021232 bron hof van cassatie Examens met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van attachés Bericht 1. Het Hof van Cassatie zal eerlang twee vergelijkende examens organiseren met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** 2. Tot de vergelijkende examens worden toegelaten, de kandidaten die de volgende voorwaarden vervul(...)

protocol

type protocol prom. 31/03/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003022986 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Protocol betreffende de invoering van een vereenvoudigde procedure voor de toekenning van een terugbetaling van of een tegemoetkoming voor hulpmiddelen wat betreft rolstoelen, tussen de federale overheid en de overheden bevoegd inzake hulpmiddelen voor personen met een handicap, krachtens artikelen 127 tot 140 van de Grondwet. - Beleid ten gunste van personen met een handicap

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003095067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van De door de Controledienst goedgekeurde splitsing geldt ten aanzien van alle verzkeringsnemers, de v(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003201916 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Estland, ondertekend te Tallinn op 4 maart 1996. - Inwerkingtreding. - Verdragstekst Het samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse regering en de regering van de Repub Het Vlaamse decreet houdende instemming met dit Verdrag dateert van 3 december 1996 (Belgisch Staat(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003201462 bron ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Benoemingen Secretariaat-generaal Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000, wordt de heer Jacques LAMBINON tot lid van de Afdeling Natuurwetenschappen van de Kl Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000, wordt de heer Jacques M. PASTEELS tot lid van de Af(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003023002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt u meegedeeld dat het Beheerscomité van de RSZ een betrekking van adviseur-generaal, adjunct van de verantwoordelijke, bij de Alg(...) Overeenkomstig artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de eval(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003202049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Oscar Permeke vanaf 11 juli 2004 De be De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2003 numac 2003202048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Jean-Pierre Hindr De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikel(...)
^