Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten type wet prom. 03/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2003 numac 2003011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Afdeling Human Resources Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 werd Mevr. Pascale Swinnen aangewezen tot coördinator van het Centraal Meldpunt voor Producten. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2003 numac 2003011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 werd de heer Reginald Massant aangewezen als titularis van de functie van directeur van de stafdienst « Budget en Beheerscontrole ». Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 mei 2003 tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003011379 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen en tot overneming van een aantal huurcontracten van de Kamers van Ambachten en Neringen type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003022744 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003009543 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen type ministerieel besluit prom. 13/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027516 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 25/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027518 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027517 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027522 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027521 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027519 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027520 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027524 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027525 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027523 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027526 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 21/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027527 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

decreet

type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 12/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Koninklijk museum Mariemont als vestiging met afzonderlijk beheer type decreet prom. 14/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs XIV type decreet prom. 13/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende de integrale jeugdhulp

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/07/2003 numac 2003020127 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 1 juli 2003, om 9 u. 30 m. * Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing Ontwerp van ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingsco(...) Rapporteurs : Mevr. Isabelle Emmery en de heer Mostafa Ouezekhti. - Lezing en goedkeuring van he(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027543 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 27bis : bijkomende richtlijnen bij de ministeriële omzendbrief GPI 27 van 19 september 2002 betreffende de nadere richtlijnen inzake de individuele afwijkingen op de beroepsonverenigbaarheden in hoofde van de leden van het operationeel kader van de politiediensten type omzendbrief prom. 06/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003012386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk

bericht

type bericht prom. 10/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003002134 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type bericht prom. 20/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003002136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type bericht prom. 25/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003002135 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2003 numac 2003011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 8 april 2003 werd de heer Luc Ogiers, geboren op 16 november 1957, door verhoging in graad benoemd tot de graad van adviseur, met ranginneming op 1 maart 2 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2003 numac 2003009581 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 ; - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1 (vanaf 31 december 2003). (...) Hij zendt eveneens, aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, beva(...)
^