Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003009439 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2003 is machtiging verleend aan de heer Hoi, **** ****, geboren op 24 juli 2000, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal Bij koninklijk besluit van 22 april 2003 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. 03/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Edmond Machtensstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion « 't Kuipke » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Florent Beeckmanstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Koning Boudewijnstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Daknamstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003003319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003009505 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 mei 2003 : 1) wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internat 2) worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003009510 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2003, die in werking treden op 30 juni 2003 : - is aan de heer Bertrand, J. en Mevr. Deffernez, A., op hun verzoek, ontslag verleend uit hun ambt van gerechtsdeurwaarder in het gere Het is hen vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 3(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003003354 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 3 juni 2003, wordt de heer Moerman, Roger J.G.M., gewestelijk directeu(...) type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003022501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministrieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsengeneeskunde

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003200644 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 65/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer : 2430 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, ingestel Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fra(...) type arrest prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003200656 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 70/2003 van 21 mei 2003 Rolnummer 2503 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 4 van de wet van 15 januari 2002 « tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mar(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003200663 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 118.134 van 8 april 2003 in zake de v.z.w. Vlaams Komitee Brussel tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijk « Schendt artikel 20 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegd(...)

decreet

type decreet prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027410 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van de euro in het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003012310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, dat in werking treedt op 30 april 2003, wordt de heer Eddy VERHELST, te Leuven, als vertegenwoordiger van een der meest repre Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, dat in werking t(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027391 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Centrale Adviescommissie voor het Schoolvervoer type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027400 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027401 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027402 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027405 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027403 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027404 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Namen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003027409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Agence wallonne des Télécommunications" onder het bij wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenstelsel valt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/03/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 1994 tot aanduiding van de adviesorganen die verzocht worden hun advies uit te brengen over het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan, overeenkomstig artikel 18 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/03/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003031186 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 september 1998 tot aanwijzing van de adviesorganen die hun advies moeten uitbrengen over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan, overeenkomstig artikel 28 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003200659 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 maart 2003 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2648 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003200658 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 april 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 april 2003, he Die zaak is ingeschreven onder nummer 2684 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003200662 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 maart 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 maart 2003, Die zaak is ingeschreven onder nummer 2669 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003200664 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 maart 2 b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2003 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003200665 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 maart 2003 ter post aangetekende brief e(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003003346 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 267 van 15 mei 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003003344 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 548 van 20 mei 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003003347 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 564 van 20 mei 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003003345 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting nr. 536 van 16 mei 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/06/2003 numac 2003018053 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van commissarissen-**** voor de Dienst Enquêtes Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal, onder voorbehoud van de uitputting van de ****, overgaan tot de ****(...) Ten minste één van hen zal in hoofdzaak door het Comité belast worden met het uitvoeren van gerecht(...)
^