Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2002 pub. 07/04/2003 numac 2002015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 21 oktober 1992 (2) type wet prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schorsing van een ministerieel besluit van intrekking van erkenning Bij ministerieel besluit van 2 april 2003, wordt het ministerieel besluit van 11 december 2002 houdende intrekking van de erken Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003. type wet prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een ministerieel besluit van intrekking van erkenning Bij ministerieel besluit van 2 april 2003, wordt het ministerieel besluit van 11 december 2002 houdende intrekking van de erke Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007074 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 4350 van 27 februari 2003, neemt **** ****. ****, **** als **** op 27 augustus 2000. Voor verdere bevordering wordt hij Bij koninklijk besluit ****. 4351 van 27 februari 2003, neemt geneesheer-kapitein ****. ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaat **** in de **** **** koninklijk besluit ****. 4354 van 27 februari 2003, wordt de aangestelde adjudant kandidaat-**** ****. **** ****, op 1 mei 2002 aangesteld in de graad van **** type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003007083 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2000 tot benoeming van de leden van de commissie van nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erkentelijkheid aan militaire oud-strijders type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007084 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4361 van 9 maart 2003, wordt aan de heer Johan Hermans, industrieel ingenieur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 juni 2003 af. Hij wordt g type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003009248 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 18 maart 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 18 maart 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003009286 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 september 2002, in werking tredend op 14 mei 2003, is de heer Reynaert, M., griffier bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 9 januari 2003, in werking tredend op 29 april 2003, is de heer Munt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003009285 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 maart 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 31 januari 2003, is Mevr. Canonne, M.-L., rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gel Bij koninklijke besluiten van 26 maart 2003 : - is de heer Leyh, F., toegevoegd rechter voor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 wordt aan de heer Alfons Stynen, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wor De heer Stynen wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 271 het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in artikel 4, § 3, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van de artikelen 7.5 en 9.3 van richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997 van het Europees Parlement en de Raad inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers en van het koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake de sociale zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden type koninklijk besluit prom. 19/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1997 betreffende het beheer van het nummeringsplan en het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot vaststelling van de termijnen en de algemene principes van toepassing op de commerciële onderhandelingen die worden gevoerd om interconnectieovereenkomsten te sluiten en tot vaststelling van de nadere regels voor publicatie van het referentie-interconnectieaanbod en tot vaststelling van de voorwaarden die geregeld moeten worden in de interconnectieovereenkomst type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 april 2001 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die instaan voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003007078 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot aanpassing van diverse ministeriele besluiten aan de eenheidsstructuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming **** ministerieel besluit ****. 83968 van 26 februari 2003, wordt generaal-majoor vlieger ****. ****, benoemd tot permanent inspecteur van de taalexamens voor het leger, op 1 maart 2003. type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007079 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 84113 van 5 maart 2003, wordt generaal-majoor ****-****. ****, op 10 maart 2003 aangewezen voor het ambt van "**** **** **** - **** of ****" - **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007082 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 83937 van 24 februari 2003, wordt generaal-majoor ****. ****, op 3 maart 2003 aangewezen voor het ambt van "**** **** of **** **** **** ****". type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007081 bron ministerie van landsverdediging CDSCA. - Benoeming Bij ministerieel besluit nr. 83963 van 26 februari 2003, wordt Mevr. Maria Bastiaensen op 16 oktober 2002 in de graad van adjunct-adviseur van het Nederlandstalig taalkader in vast verband benoemd bij de Centrale Dienst voor s Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 13/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003009223 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van de bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen opgerichte commissies tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003022361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raad van State. - Schorsing Het arrest nr. 117.482, uitgesproken door de Raad van State op 25 maart 2003 , schorst volgende besluiten : - ministerieel besluit van 25 juni 2002 houdende toekenning aan de tijdelijke vereniging ELECT(...) - ministerieel besluit van 25 juni 2002 houdende toekenning aan de tijdelijke vereniging ELECTR(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003003195 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003027165 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Waalse Dienst voor afvalstoffen Registratie nr. 2003/409/3, afgegeven aan het gemeentebestuur van Komen-Waasten Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoal Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van somm(...) type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/04/2003 numac 2003027185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003027186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003027188 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende opheffing van het ministerieel besluit van 8 december 2001 tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003027187 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 1bis, § 3, tweede lid tot en met vierde lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003027189 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2003/MINFP/002 betreffende het vaderschapsverlof en de bortsvoedingspauzes

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003003164 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht aan de werkgevers en aan andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 janu Met ingang van 1 april 2003 zullen, wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten verkrijgen, zij zelf(...)

erratum

type erratum prom. 02/08/2002 pub. 07/04/2003 numac 2003003160 bron federale overheidsdienst financien Programmawet. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007075 bron ministerie van landsverdediging Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4352 van 27 februari 2003, wordt Mevr. Van den Eeckhaut Nelly, benoemd tot lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen voor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007076 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van kandidaat aanvullingsofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 4353 van 27 februari 2003, de aangestelde onderluitenants kandidaat-aanvullingsofficieren van wie de namen volgen, worden op 27 dece In het korps van de infanterie : P. Cools; P. Vanhoye; E. Liviau. In het korps van de pants(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003009246 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, is Mevr. Jacquet, Florence, stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 werd met ingang van 1 juli 2002 Mevr. Anne Walrant, geboren op 5 december 1955, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur. Overeenkomstig de ge type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003014075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. - Nationale Orden. - Benoemingen .- Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 3 februari 2003 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Officier Mevr. A. Lenelle, adviseur 13A, vanaf 15 november 2002. De heer P. Ameeuw, adviseur (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden. Bij koninklijk besluit van 9 maart 200 Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemde raad, met ingang van 21 augustus 2002, als vert(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Aanwijzing van de Voorzitter, hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2003, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor gehoorprothesisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003, Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde Raad, de dag van deze bekendmaking, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003011182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten Oproep tot kandidaten De Minister van Consumentenzaken richt een oproep tot kandidaten voor de uitbreiding van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten die werd opgericht in uitvoering va De Commissie wordt uitgebreid met : - drie vertegenwoordigers van de beroeps- of interprofession(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/04/2003 numac 2003007100 bron ministerie van landsverdediging Specifieke werving van kandidaat-hulpofficieren in 2003 1. In 2003 wordt een specifieke werving van kandidaat-hulpofficieren houders van het brevet van piloot of het hoger brevet van piloot afgeleverd in het korps van het licht vliegwezen **** 2. **** ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****. (...)
^