Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2002003554 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002000746 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 januari 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen, waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden en waar mag gerookt worden type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002011483 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1995 waarbij aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Economische Zaken toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van dat register worden verleend type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 tot toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de toekenning van anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013244 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de verhoging van de effectieve lonen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen of op wie een inschakelingsparcours van toepassing is type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013274 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een eenmalig sociaal voordeel ter gelegenheid van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013277 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het opmaken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, ingevolge een uitbreiding van het toepassingsgebied van het paritair comité

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2002028217 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002 wordt de vennootschap n.v. SPE, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 55/14, met ingang van 16 oktober 2002 tot en met 31 mei 2003 een voorlopige licentie voor het leveren Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2002 wordt de vennootschap Luminus n.v. met maatschappe(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2002028216 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 27 november 2002 worden de aan de stad Virton toebehorende 4 ha 05 a 90 ca grond, in het grijs voorgesteld op het bijgaande plan en gekadastreerd als volgt, opgericht als vochtig gebied met een biologisc Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

decreet

type decreet prom. 06/12/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002036599 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met: 1. de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, anderzijds, de Bijlagen I tot VI, de Protocollen 1 tot 3 en de Slotakte, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 en 2. het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de Bijlage, ondertekend in Brussel op 18 september 2000 (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002028225 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse Energiecommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002036604 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van een specifieke structuuronderdeel van de tweede of derde graad van een school en behorende tot een scholengemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2002200020 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 12 november 2002 in zake D. Marechal tegen J. Hayen en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Is de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade, en(...) type bericht prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2002200021 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 november 2002 in zake R. Hertsens en D. De Graef tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Schendt artikel 145/1, 3 0 , W.I.B. 1992, zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1995(...) type bericht prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2002200022 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 november 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 december 2 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2577 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Duti(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2002013481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Dendermonde vanaf 1 juli 2003 De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administ(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2002031629 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacante betrekking van attaché op het Nederlandstalig taalkader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.), belast met de ontvangsten en uitgaven bij de Personeelsdirectie, te verlenen via externe mobiliteit - Oproep tot de kan(...) Functiebeschrijving : De attaché, belast met de ontvangsten en uitgaven bij de Personeelsdirecti(...)

document

type document prom. -- pub. 03/01/2003 numac 2003095001 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Intrekking van toelating van een verzekeringsonderneming naar Frans recht, werkzaam in België via haar bijkantoor De verzekeringsonderneming naar Frans recht « La Mutuelle électrique d'assurances », Deze onderneming had een bijkantoor in 1200 Brussel, Generaal Lartiguelaan 30. Voor elke vraag (...)
^