Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003556 bron federale overheidsdienst financien - Wet houdende wijziging van de artikelen 53quater , 53quinquies , 53sexies en 55 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type wet prom. 07/10/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998 type wet prom. 07/10/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002015156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het : 1) Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998, 2) Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende artikel 1 van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, België, op 24 juni 1998 type wet prom. 07/12/2001 pub. 31/12/2002 numac 2002023029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van artikel 7 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

programmawet

type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002003508 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Artikel 27 Lijst der in de loop van het jaar 2003 door verval van rechten getroffen consignaties Om de betaling ervan te bekomen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003519 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003553 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003563 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type koninklijk besluit prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003574 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van sigaretten en zware stookolie type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002008369 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens In uitvoering van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 worden in de loop van het jaar 2003 drie (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010161 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010173 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002010194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 december 2002, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Gysbergs Ph., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangewezen tot advocaat-generaal bij di type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002010191 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2002, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Maillard, Fr., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot advocaat-generaal bij d Bij koninklijke besluiten van 20 december 2002, die in werking treden op de datum van de eedafl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002010192 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Verbeeck, E., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen. Bij koninklijke besluiten van 6 maart 2002 : - dat in werking treedt op datum van de eedafle type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002012798 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002012872 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002012965 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002012994 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de ploegenpremie type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in ondernemingen met minder dan 50 werklieden en minstens 35 werknemers type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013248 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens- installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013306 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013323 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de lonen in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013326 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013324 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitspremie aan de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013325 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in de sector van de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de regeling van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen voor sommige werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021491 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de data voor de indiening van de omwisselingsaanvragen van personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering en de federale ministeries en overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 13/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023055 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 09/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van het koninklijk besluit van 5 februari 2002 tot uitvoering van artikelen 3, tweede lid, en 7, § 1, derde lid, van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers type koninklijk besluit prom. 09/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot uitvoering van artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, in toepassing van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en van de artikelen 2, tweede lid, en 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot het in overeenstemming brengen van diverse bepalingen in verband met bijdrageverminderingen, met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Addendum type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vallen type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van maximumprijzen voor het gebruik van de aardgasdistributienetten door in aanmerking komende klanten met een verbruik hoger dan 1 miljoen m3 per jaar type ministerieel besluit prom. 30/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003565 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 december 2002 betreffende het fiscaal stelsel van sigaretten en zware stookolie type ministerieel besluit prom. 30/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003568 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002011525 bron ministerie van economische zaken Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 19 december 2002 wordt de v.z.w. « Apave Nord-Ouest », gevestigd te 7990 Sirault, rue Hautecoeur 79, erkend voor een periode van vijf jaar vo 1° hoogspanning, met uitzondering van hoogspanningsluchtlijnen; 2° laagspanning en zeer lage spa(...) type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 1979 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters type ministerieel besluit prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 12/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de schaal van tussenkomsten bedoeld in artikel 51 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

decreet

type decreet prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002028222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder type decreet prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002028221 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de Gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor buitenlandse handel type decreet prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002029627 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen aangaande het statuut van de leden van het gesubsidieerd personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs type decreet prom. 06/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036576 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995 type decreet prom. 06/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036611 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede en de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs type decreet prom. 06/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036612 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met : 1. de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Bolivië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 25 april 1990, 2. de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische en de Republiek Paraguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 6 oktober 1992, 3. de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 17 maart 1998. 4. de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brasilia op 6 januari 1999 type decreet prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036637 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003

beschikking

type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002031652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002031651 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van het onderwijs georganiseerd door de overheid van Waals-Brabant. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002, in artikel 1 van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot oprichting van een begeleidingscomité en een opvolgingscomité bij het Strategisch Plan inzake de integratie van de informatie- en communicatietechnologieën in de schoolinrichtingen van het verplicht onderwijs en van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 29 juli 1999 betreffende de samenstelling en werking van de kabinetten van de ministers van de Franse Gemeenschapsregering evenals het personeel van de diensten van de Gemeenschapsregering dat wordt opgenomen in een ministerieel kabinet van een minister van de Franse Gemeenschapsregering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 31/12/2002 numac 2002036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de projecten 2002 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036610 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de vlaamse regering van 11 januari 1995 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036614 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van aanwending van het urenpakket in de internaten voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 2002-2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036615 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmaties van specifieke structuuronderdelen van de derde graad van scholen behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036618 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036634 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002003549 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht inzake bedrijfsvoorheffing op bezoldigingenbetaald aan inwoners van Nederland Bezoldigingen verkregen door inwoners van Nederland die werkzaam zijn in België en die onder de gr Bovendien wordt met de invoering van het nieuwe verdrag ook de non-discriminatiebepaling gewijzigd.(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002023097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring en van de Algemene Eetwareninspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu overgedragen naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voe Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligh(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002002328 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Huishoudelijk reglement van het Directiecomité Artikel 1. De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Comité, doet het reglement naleven, opent, leidt en besluit de besprekingen. Ingeval de Voorzitter verhinde Artikel 1. Het Comité vergadert op uitnodiging van de Voorzitter ten minste eenmaal per maand. Bov(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002010193 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Gent. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 december 2002, blz. 54728, dienen, in de veertigste en eenenveertigste lijn van de Nederlandse tekst, de woorden « De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 9 type erratum prom. 03/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002023090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot het in overeenstemming brengen van diverse bepalingen in verband met bijdrageverminderingen, met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Erratum

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002040312 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2002, 111,06 punten bedraagt, tegenover 111,00 punten in november Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002007315 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 december 2002 : wordt de heer Victor Godin, Adviseur-generaal, benoemd tot Administrateur-generaal van het Nationaal In

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen 1. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 september 2002, wordt Mevr. Nathalie Todde, benoemd in de graad van attaché , op 1 maart 20(...) 2. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 september 2002, wordt de heer Phili(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002000920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Werving in 2003 van aspirant-officieren voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie De federale politie zal in 2003 een vergelijkend examen organiseren om officieren voor de geïntegreerde politie aan te (...) Aanwerving op basis van een diploma van niveau 1 ****) **** aantal vacante plaatsen evenals de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002018108 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24 (...) I. Samenvattingen van de financiële verslagen over het boekjaar 2001 1. Vlaamse Liberalen en(...) type document prom. -- pub. 31/12/2002 numac 2002095051 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas - te Etterbeek. - Goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet, alsook de ondersteunende diensten van de N.V. FLUXYS voor het jaar 2003 Met(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^