Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen type wet prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2002 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002040208 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 augustus 2002 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002040209 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 2002 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van een sociale dienst bij de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002000838 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale orden. - Paleis Bij koninklijk besluit van 27 maart 2002 worden de Gouden Palmen in de Kroonorde toegekend aan de heer Johnny CROELS, Arbeider op het Koninklijk Paleis. Hij neemt vanaf de datum van het besluit zijn rang in de Orde i Bij koninklijke besluiten van 26 november 2002 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoratie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002000915 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 902 van 27 november 2002 wordt hoofdcommissaris Jacques Van Belle, op datum van 1 december 2002, ter beschikking gesteld van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese U type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002007297 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4194 van 11 november 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij de categorie van de beroepsofficieren van d Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie der reserveoffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002007296 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 4179 van 24 oktober 2002, neemt luitenant van het vliegwezen A. Wydaeghe, anciënniteitsrang als luitenant van het vliegwezen op 26 december 1999. Voor verdere type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002010172 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 december 2002 is het verlof wegens opdracht verleend aan Mevr. Cailloux, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 20 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002010170 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 december 2002, is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Namen, Mevr. Capelle, A., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton. Bij koninklijk Bij koninklijk besluit van 3 december 2002, is benoemd tot secretaris bij het parket van de pro(...) type koninklijk besluit prom. 16/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002014335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de leeftijd waarop sommige personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gepensioneerd worden type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002021454 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging, wat de bestrijding van betalingsachterstand bij overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken betreft, van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002021475 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité overheidsbedrijven, bedoeld in artikel 31, § 6, tweede en vierde lid, van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002021479 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002021476 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, en van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023043 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 25/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023042 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 08/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002036541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de Rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en het personeel toegekend in het kader van het internaat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002014324 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende organisatie van een examen matroos voor de binnenvaart type ministerieel besluit prom. 28/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002015171 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van voor inzaai bestemd hennepzaad, hennepzaad ander dan bestemd voor inzaai en ruwe hennep aan toezichtsmaatregelen onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023091 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002000909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 113.133 van 2 december 2002, afdeling administratie, VIII e kamer, wordt het besluit van 23 no(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wi(...)

decreet

type decreet prom. 19/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002028206 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden die door de Franse Gemeenschap overgeheveld zijn, met het Samenwerkingsakkoord tussen de leden van de ACS-groep , enerzijds, en de Europese Gemeenschap en diens lid-Staten, anderzijds, en met de Slotakte, beide ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (1)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitters van de Raad van Bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen het buurtlawaai type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 28 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2003 ten behoeve van de politiezone type omzendbrief prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de afgifte van de kiezerslijsten en van personenlijsten uit de bevolkingsregisters Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen Aan Mevrouw en de Heren Provinciegouverneurs Aan Mevrouw de Gouverneur van het Admi Mevrouwen en Mijne Heren, 1) Luidens artikel 17 van het Kieswetboek zijn de gemeentebesturen ver(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002003481 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Lijst opgemaakt op 31 oktober 2002 van de instellingen die deelnemen aan de beschermingsregeling Bekendmaking overeenkomstig punt 64 van de Mededeling gepubliceerd in het Belgisch S 1. Kredietinstellingen 1.A. Naar Belgisch recht 1.A.1. Banken - AGF BELGIUM BANK N.V., Lak(...)

document

type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008319 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verificateurs (rang 26) voor de FOD Financiën (ANG01851). - Addendum Uitslagen groep 2 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 39. Alim, Yusuf, Sint-Niklaas. 40. Sae(...) 41. Buysse, Hilde, Turnhout. 42. Provoost, Tinneke, Kortemark. 43. Ceulemans, Annelies, Lille(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008321 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieurs voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****.

document

type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008320 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs (rang 10) voor de FOD Financiën (ANG01852). - Addendum Uitslagen groep 2 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 39 Bui, Kim, Sint-Jans-Molenbeek. 40 Decl(...) 41 Mentens, Ludo, Sint-Truiden. 42 Dekeyser, Bruno, Tremelo. 43 Bauw, Gino, Gent. 44 De V(...) type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008322 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technicus (m/v) (rang C1) voor het departement van Leefmilieu en Infrastructuur (AROHM) (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02023). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van d(...) 1. De Block, Ann, Zaffelare. 2. Van Parijs, Nancy, Deinze. 3. Clerx, Raf, Sint-Truiden. 4.(...) type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008323 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige databasebeheerder , voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (AFG02057). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Goovaerts, Pascal 2. Baeyens, Youri 3. Du(...) 4. Giloteau, Pascal 5. Lacatena, Giampiero 6. Burgue, Isabelle 7. Libert, Paul 8. Desca(...) type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008325 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige scheepstechnici (m/v) voor de afdeling Vloot - administratie Waterwegen en Zeewezen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02027). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende sel(...) 1. Knockaert, Marc, Bredene 2. De Cae, Frederik, Zeebrugge 3. Schoolmeester, Jorgen, Sint-K(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** graden van niveau 1 - Brevet proef voor alle openbare diensten . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : (...) 1. ****, ****-****, **** 2. ****, ****, ****-**** 3. ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008332 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige graden van niveau 4 voor de openbare instellingen van sociale zekerheid . - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de eerste proef van de vergelijkende selectie :(...) 1. Vekemans, Anita, Antwerpen 2. Reshko, Natasja, Bilzen 3. Van Der Elst, Werner, Aalst

document

type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige arbeiders - geschoolde arbeiders voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Mathias, Miguel, Hamoir 2. Lenfant, Marc, Wo(...) 3. Bouly, Philippe, Lessines 4. Fostier, Martine, Soignies 5. Collard, Pascal, Marche-en-Fame(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008339 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** tuinier voor het **** **** voor Milieubeheer . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd :

document

type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008337 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs mechanica, elektriciteit, elektromechanica (rang A1) voor de Afdeling Elektriciteit en Mechanica van de Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Ministerie van de Vlaamse Gemeensc(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. De Greef, Thibaut, L(...) type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige hoofdscheepstechnici (rang C2) voor de afdeling Vloot te Oostende van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Administratie Waterwegen en Zeewezen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV(...) 1. Van Waeyenberghe, Dirk, Antwerpen. 2. Rabaey, Stefaan, Koksijde. 3. Vande Walle, Kristiaan(...) type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige inspecteurs (rang 10) voor de FOD Financiën (AFG01852). - Uitslagen groep 2 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Desomberg, Frédéric, 7100 La Louvière 2. Meunier, David, (...) 3. Christophe, Laurence, 5003 Saint-Marc 4. Hanciaux, Sabine, 1170 Watermael-Boitsfort 5. Spe(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008340 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct voor het **** **** voor **** (****01808). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, **** 2. Van De ****, ****, ****-****-**** 3. ****, ****, (...) type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige adjunct-adviseur communicatieverantwoordelijke voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidat(...) 1. Fransen, Kristel, Impe 2. Lagast, Cédric, Brugge (Assebroek) 3. Verwaest, Elle, Berchem type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** tuinier voor het **** **** voor Milieubeheer . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1.(...) 2. ****, ****, ****-**** 3. ****, ****-****, ****-**** 4. ****, ****,(...)

document

type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige industrieel ingenieur voor strafinrichtingen Federale Overheidsdienst Justitie (AFG02811) (rang 10) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. Libert, (...) 2. Lambert, Jean-Pierre, Verviers (Stembert) 3. Portier, Guy, Rixensart.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige adjunct-adviseur-vertaler voor het Federaal Planbureau . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot de proeftijd : 1.(...) 2. Devriese, Michel, Antwerpen 3. Puttaert, Antoon, Herent 4. Hobin, Christiane, Landen

document

type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008355 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige statisticus voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Geenens, Geneviève 2. Baeyens, Youri 3. Sauvage, Philippe (...) 5. Panier, Catherine 6. Quinet, Gérard 7. Squifflet, Pierre 8. Miel, Damien 9. Burn(...) type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008367 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verslaggevers (rang 13) voor het bestuur handelsbeleid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereiste diploma's op 13 januari 2003 : - doc(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002015176 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 4 december 2002 hebben H.E. de Heer Kati Ahora Korga, de Heer Emilio Lorenzo Gimenez Franco, Mevr. Maria Salvadora Ortiz Ortiz en de Heer Tariq A.R. Fatemi de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, d H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Belvédère Kasteel gevoerd en, na afloop van de (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 18/11/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023024 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002010169 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - beambte bij de griffie : - van de recht - van de rechtbank van koophandel te Turnhout : 1; - van het vredegerecht van het eerste kanto(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002010171 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 december 2002, bladzijde 56163, regel 14, is de vacante plaats van beambte bij de griffie van de politierechtbank te Gent, geannuleerd.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002008335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** verificateurs (rang 26) voor de **** **** (****01851). - Uitslagen groep 2 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, **** 2. (...) 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. ****, ****, **** 6. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002010151 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002021482 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht Agora van de DWTC I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van De DWTC doen een oproep tot de universitaire instellingen en onderzoekcentra uit de non-profitsecto(...) type document prom. -- pub. 21/12/2002 numac 2002040609 bron ministerie van financien Toestand op 30 september 2002 - Situation au 30 septembre 2002 (en millions EURO) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^