Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002003527 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Fontaine-l'Evêque a) « rue de la Hougaerde », grond (percelen 1 en 2), voor een oppervlakte volgens het meten voor 9(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002002291 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002003528 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage van wegwerpfototoestellen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010098 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 22 november 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de intern type koninklijk besluit prom. 19/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002010099 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010102 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar Nut Bij koninklijk besluit van 19 november 2002 wordt de wijziging goedgekeurd aangebracht aan de type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010138 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 december 2002 : - is Mevr. Beine, V., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - is de heer Causin, E., advocaa - is de heer Bruyns, F., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te (...) type koninklijk besluit prom. 21/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002013356 bron ministerie van terwerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 25/10/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2001 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 18/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002014312 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddeschalen, de weddecomplementen en hun toekenningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002016240 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 25/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002022948 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften type koninklijk besluit prom. 27/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002023013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 27/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002023012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002023014 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24 van de Programmawet van 30 december 2001 type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002023017 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002023022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot het in overeenstemming brengen van diverse bepalingen in verband met bijdrageverminderingen, met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010094 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Benoeming Bij ministerieel besluit van 13 november 2002 zijn benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Namen : Mevr. A. Beghin. Mevr. M. Collot type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010095 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Opheffing Bij ministerieel besluit van 20 november 2002 wordt het ministerieel besluit van 20 juni 1989 houdende de aanduiding van de heer Debruyne, Christian tot secretaris en van Mevr. Dervaux, type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002014305 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002015170 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand november 2002 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische ener N c = 0,9889 N E = 1,3220

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de eerste betrekkingen die toe te kennen zijn binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002031600 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002036254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002036511 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de steun aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse innovatie samenwerkingsverbanden

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002016200 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een verzoek om wijziging op grond van artikel 9 van Verordening nr. 2081/92 van één of meer elementen van het productdossier van een op grond van artikel 17 of artikel 6 van die verordening geregistreerde benaming In het P(...) PB C 210 van 4 september 2002 (2002/C 210/04) Lid-Staat van aanvraag : Spanje Geregistreerde(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/12/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002028194 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2002/MINFP/006 met betrekking tot de eindejaarstoelage 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002011500 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0079 : Brink's Belgium S.A./Initial Security S.A. Op 3 december 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de sector van de beveiligde transportdie(...) type bericht prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002018102 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De C.V.B.A. M.M.-Pharma, met zetel te 1000 Brussel, Broekstraat 11, Martine Rens, wonend Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.129.082/VII-28.335. Voor de hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002023037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht aan de representatieve organisaties van zelfstandigen Aantal vacante plaatsen van raadsheer of rechter in sociale zaken, als zelfstandige : Arbeidshoven Antwerpen . . . . . 2 Bergen . . . . . 11 Brussel . . . . . 11 Arbeidsrechtbanken Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne . . . . . 5 Antwerpen . . . . . 5(...)

document

type document prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002013434 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010127 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt de heer Pierre Wilderiane, met ingang van 4 juli 2002, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010126 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt de heer Miguel Torres Garcia, met ingang van 1 september 2002, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010128 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt de heer François Angenot, met ingang van 1 juni 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002010129 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2002 wordt Mevr. Meryem Demir, met ingang van 1 augustus 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002016238 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Vanessa Reyniers, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 juli 2002, in vast verband benoemd in het Nederlands taalkader bij de centrale diensten type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, eervol o Bij hetzelfde besluit wordt de heer van der Eecken, J., benoemd voor een termijn van zes jaar, tot (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2002 numac 2002022927 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekkingen Twee betrekkingen van assistent zijn te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie te Ukkel. Deze betrekkingen zullen worden toegeken De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese (...)

document

type document prom. 25/10/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002022942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
^