Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002010081 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002011498 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 2 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 200.273 Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002000729 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002000772 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek naar de beeldvorming en de houding van de Belgen tegenover nieuwe migranten type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002003510 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van gouden herdenkingsmuntstukken van 100 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de inwerkingtreding van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002013372 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2002 is aan de heer Hermans, Paul, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 23 november 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkg type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002013373 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2002 is aan de heer Delbrouck, Ulric, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Luik. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002013419 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is aan de heer Magnette, Yves, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002013423 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is aan de heer Fourez, Willy, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. 12/07/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002015127 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende afzetting van de verantwoordelijke van het dagelijks beheer van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 22/10/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002022940 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1964 tot vaststelling van de voorwaarden voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten, die tot de klinische biologie behoren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002003511 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van gouden herdenkingsmuntstukken van 100 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de inwerkingtreding van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002028170 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 18 mei 2000 wordt de heer Mathieu Julemont, op 3 maart 2000, benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Vervier Bij ministerieel besluit van 18 mei 2000 wordt de heer Paul Gasia, op 3 maart 2000, op eigen ve(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002028171 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 7 november 2002 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Rendeux vanaf 8 juli 2002 voor een nieuwe periode van zes jaar als instelling voor schuldbemiddeling erkend, overeenkomstig he type ministerieel besluit prom. 05/11/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002028172 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Dottenijs type ministerieel besluit prom. 28/11/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002036555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002021473 bron arbitragehof Arrest nr. 150/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummer 2286 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002021474 bron arbitragehof Arrest nr. 169/2002 van 27 november 2002 Rolnummer 2206 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 70, 71 en 72 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, ingesteld door de v.z.w. Ligue des d Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002028179 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de regels voor de schatting en de bestemming van het resultaat die toepasselijk zijn op het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées »

document

type document prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002002315 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Budget- en Beheerscontrole van de FOD Justitie, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en van de shared service van de vier horizontale FOD's (B&B, P&O, ICT en Kanselarij van de Ee(...) In het Belgisch Staatsblad nr. 389, Ed. 2, van 10 december 2002, blz. 55629 - 55630 moet in de Ne(...) type document prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002002313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie van de FOD Justitie, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en van de shared service van de vier horizontale FOD's (B&B, P&O, ICT en Kanselar(...) In het Belgisch Staatsblad nr. 389, Ed. 2, van 10 december 2002, blz. 55628 moet in de Nederlandse(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002002316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selecties te verlengen : - Selectie van een Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Justitie, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, de F(...) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 389, Ed. 2, van 10 december 2002, respectievelijk pagi(...)

document

type document prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002002314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Budget- en Beheerscontrole van de FOD Justitie, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en voor de shared service van de vier horizontale FOD's (B&B, P&O, ICT en Kanselarij van de E(...) In het Belgisch Staatsblad nr. 389, Ed. 2, van 10 december 2002, blz. 55629-55630 moet in de Neder(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002020300 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 19 en vrijdag 20 december 2002 1. Ontwerpen van ordonnantie. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van hoofdstuk XIIbis van de organieke(...) Rapporteur : Mevr. Anne-Sylvie Mouzon. Bespreking (pro memorie). Ontwerp van ordonnantie houd(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002020299 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 13 december 2002, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van de heer Stéphane de Lobkowicz) tot ve(...) Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Geneviève Meunier en de heer Alain Daems) betreffende het statu(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002013370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 2002 is de heer Taymans, Jacques, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer Meunier, Gé type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002013371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 2002 is de heer Smets, Georges, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer De Boone, Ge type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 13 november 2002 wordt Mevr. Weverbergh, Nadine, met ingang van 16 juli 2002 in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002003295 bron ministerie van financien Vacante betrekkingen van auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Drie betrekkingen van auditeur(...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002003296 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij het kabinet van de administrateur-generaal van de belastingen bij het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën bij h(...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002003294 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van fiscale zaken van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van fiscale(...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002003307 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van fiscale zaken van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van fiscale(...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002003513 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën i(...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002003515 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën (...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002010135 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, verschenenen in het Belgisch Staatsblad van type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002013402 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Willy Fourez De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002014315 bron programmatorische federale overheidsdienst telecommunicatie Betrekking van ombudsman voor De Post van de Nederlandse taalrol Oproep tot kandidaten Met toepassing van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is een betrekking van de Nederlandse taalrol bij de ombu I. Functiebeschrijving. De dienst "ombudsman voor De Post" heeft tot opdracht (artikel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2002 numac 2002014316 bron programmatorische federale overheidsdienst telecommunicatie Betrekking van ombudsman voor telecommunicatie van de Franse taalrol Oproep tot kandidaten Met toepassing van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is een betrekking van de Franse taalrol bij de ombud I. Functiebeschrijving. De dienst "ombudsman voor telecommunicatie" heeft tot opdracht(...)
^