Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002028168 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 27 juni 2002 worden opgericht als vochtig gebied met een biologisch belang : de "Noues de Tailfer", namelijk de 1 ha 82 a 81 ca grond, toebehorend aan het Waalse Ministerie van Uitrusting en Ve Namen, 5e afdeling (Wépion), sectie E, perceel 103 (1,0630 ha), sectie F, perceel 212d (0,7651 ha).(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002028178 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2002 worden als domaniaal natuurreservaat "Minière d'Halanzy" erkend de innemingen van de ondergrond die afgebakend zijn door de gangen van de site van de voormalige ertsgroeve van gemeente Aubange, 3e afdeling, sectie C, nr. 3489x en 3498e. Maken eveneens deel uit van het dom(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002028177 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2002 wordt de « S.A. F.F. Transport » met ingang van 4 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgew Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2002 wordt de B.V.B.A. Gijsels met ingang van 31 oktobe(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002021471 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 8 oktober 2002 in zake C. Oudenne tegen de ontvanger der belastingen van Geldenaken en de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter « Schendt artikel 295, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, in samenhang gel(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002028174 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 wordt bepaald dat het gewestplan Nijvel herzien moet worden met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte. Bij hetzelfde besluit wordt het voorontwerp van wijzi - van een gemengde bedrijfsruimte; - van een groengebied. Het plan ligt ter inzage bij de &qu(...) type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002028180 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juni 1994 tot toepassing van Verordening nr. 259/93 van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 27/09/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002036517 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik « hefboomkrediet-opleidingen »

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 31 mei 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 19(...) type erkenning prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsonder nemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij ministerieel besluit van 15 april 2002 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingson(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een **** in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de ****, de **** en de interne bewakingsdiensten gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 4 juni 2002 wordt de vergunning tot het exploiteren van een ****(...)

document

type document prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002002221 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « Binnenvaart » van de Directie 'Vervoer te land' van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 6 januari 2003 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau 1 in e(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002002220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « Spoorvervoer » van de 'Directie Vervoer te land' van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 6 januari 2003 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau 1 in (...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002002222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « Wegvervoer » van de 'Directie Vervoer te land' van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 6 januari 2003 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau 1 in ee(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002002223 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « Controle + Transportorganisatoren » van de 'Directie Vervoer te land' van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 6 januari 2003 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een fun(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002011487 bron ministerie van economische zaken Gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties In deze mededeling wordt een vernieuwde procedure uiteengezet volgens welk Met de in de onderstaande hoofdstukken uiteengezette procedure streven de Raad voor de Mededinging (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 07/12/2001 pub. 11/12/2002 numac 2002021461 bron ministerie van financien, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende de overlegprocedures inzake technische uitvoerbaarheid van door de Gewesten voorgenomen wijzigingen aan de gewestelijke belastingen en inzake de technische uitvoerbaarheid van de invoering door de Gewesten van algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen van de verschuldigde personenbelasting

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002023018 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Federaal Kabinet van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 wordt de heer Jean-Marie Dochy, met ingang van 16 oktober 2002, benoemd tot Directeur-generaal Controle van het Federaal type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2002 numac 2002023019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Federaal Kabinet van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 wordt de heer Vincent Merken, met ingang van 1 november 2002, benoemd tot Directeur-generaal Laboratoria van het Federaa
^