Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002003512 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002020304 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Openbare commissievergaderingen Dagorde Dinsdag 10 december 2002 Commissie voor de Justitie 1.Wetsvoorstel houdende verticale integratie van het openbaar ministerie. (Voortzetting, sluiting en stemminge(...) (Rapporteurs : de heer Guy Hove en Mevr. Joke Schauvliege.) Amendementen van de heer Coveliers.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, afgekort Vast Comité P, en zijn Dienst Enquêtes worden gemachtigd toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 29/11/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002002304 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan het personeel van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 13/11/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002007294 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 16-50-6 van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002 type koninklijk besluit prom. 13/11/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002007295 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning in 2002 van een eenmalige aanvullende kledijvergoeding aan sommige militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002010123 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 november 2002 is de heer Schlicker, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002010124 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 november 2002 : -is aan de heer Godefroid, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton te Charleroi. Het is - is de aanwijzing van de heer Poppe, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002010125 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 26 november 2002, dat in werking treedt op 1 januari 2003, is aan de heer Dekeyser, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Ge Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring (...) type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002013294 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 18/11/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002013332 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdbijstand en de gezinsondersteuning binnen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002013331 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 25/10/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van de verdeling van een gedeelte van de winsten voorafgaande het dienstjaar 1995 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002022921 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002022933 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt de heer Nys, Alex, sociaal controleur, met ingang van 1 oktober 2002, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid e Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002022932 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt de heer De Haes, Stefan, sociaal controleur, met ingang van 1 oktober 2002, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezond Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002000735 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002299 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 12 september 2002 wordt de heer Hincq, Thierry, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Diensten Electro - Dienst Elektriciteit, met ingang van Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2002 wordt Mevr. Parmentier, Ilse, tot vast ambtenaar b(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002298 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2002 wordt de heer ir. Desaever, Roland, ingenieur-directeur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur-generaal bij de Brusselse Buitendiensten 1 van de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 10/12/2002 numac 2002007298 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende verschillende bepalingen betreffende de specialisten in opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen van de Krijgsmacht

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002020301 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Dinsdag 10 december 2002, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Mondelinge vraag van de heer Bernard Ide (F(...) - Voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de huisvestingscode van het Brussels Hoofdstedelij(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002013368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende de samenstelling van een paritair subcomité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1 Voor de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten (...)

document

type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Justitie, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en voor de shared service van de vier horizontale FOD's (B&B, P&O, ICT en Kanselarij van de Eer(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 24 december 2002 over een professionele ervar(...) type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Werkgelegenhe(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 24 december 2002 over een professionele ervar(...) type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie van de FOD Financiën Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 24 december 2002 over een professionele ervaring van minimum vijf jaar beschikke(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 24 december 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onder(...) type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Budget- en Beheerscontrole van de FOD Justitie, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en voor de shared service van de vier horizontale FOD's (B&B, P&O, ICT en Kanselarij van de E(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 24 december 2002 over een professionele ervar(...) type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Budget- en Beheerscontrole van de FOD Financiën Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 24 december 2002 over een professionele ervaring van minimum vijf jaar beschikken; 3. Ver(...) Worden eveneens aanvaard : - de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met één der voo(...) type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie van de FOD Justitie, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en van de shared service van de vier horizontale FOD's (B&B, P&O, ITC en Kanselarij (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 24 december 2002 over een professionele ervar(...) type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002285 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 24 december 2002 over een professionele ervar(...) type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002002288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Budget- en Beheerscontrole van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 24 december 2002 over een professionele ervar(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002020306 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 12 december 2002 's Ochtends, om 10 uur : 1. Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden. . 2. Evocutieprocedure. Wetsontwerp tot(...) 3. Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002013431 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 is de heer Grauwet, Roger, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brugge, vanaf 22 december 2002, ter vervanging van de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002013433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 is Mevr. Vereecken, Kristel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Peeters, Daniël, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002013432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 is de heer De Batselier, Walter, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Vercauteren type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002016230 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Martine Vandendriessche, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 juli 2002, in vast verband benoemd in het Nederlands taalkader bij de centrale dienste type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002016232 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Anne Van De Velde, stagedoend ingenieur, met ingang van 13 augustus 2002, in vast verband benoemd in het Nederlands taalkader bij de centrale diensten type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Els Demuynck, stagedoend industrieel ingenieur, met ingang van 16 juni 2002, in vast verband benoemd in het Nederlands taalkader bij de centrale dienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002016231 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Edith Vanaken, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 juli 2002, in vast verband benoemd bij de buitendiensten van het Ministerie van Middenstand en L type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt de heer Nikolaos Kalinis, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 juli 2002, in vast verband benoemd bij de buitendiensten van het Ministerie van Middenstand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002016234 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Mia Defrancq, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 augustus 2002, in vast verband benoemd tot ingenieur in het Nederlands taalkader bij de centrale d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002022982 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk beslui Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, Mevr. Vandervoort, A., in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 november 2002, eervol ontslag uit hun functies van lede Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde raad, vanaf de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002022983 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, de heer Bruynooghe, P., in de hoedanig(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Hoge Raad voor gehandicapten Ontslag en benoeming van een voorzitter en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 november 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit zijn ma Bij hetzelfde besluit wordt de heer Rombauts, J., benoemd als voorzitter van de Nationale Hoge Raad(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002013436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Dendermonde De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individu(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Betrekkingen van ombudsmannen van de Franse en Nederlandse taalrol bij het autonome overheidsbedrijf Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Oproep tot kandidaten Krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommig I. Functiebeschrijving. De ombudsdienst heeft de volgende opdrachten (art. 43, § 3, van de(...)

document

type document prom. -- pub. 10/12/2002 numac 2002020305 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van dinsdag 10 tot vrijdag 13 december 2002 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 10 december 2002 : 10 u. 15 m. : Financiën en Economische Aangelegenheden. 10 u. 15 m. : Binne 12 u. 15 m. : Werkgroep « Rechten van het kind ». 12 u. 15 m. : Adviescomité voor gelijke kansen(...)
^