Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002010057 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****(...) ****. **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****,(...) type wet prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002010061 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 november 2002, is machtiging verleend aan ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig(...) type wet prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002010065 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002010070 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 11 november 2002, is machtiging verleend aan : de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de ***** geboren te ***** op ** ***** ****; ****. **** **** ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002054034 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, afgekort Vast Comité I, en zijn Dienst Enquêtes worden gemachtigd toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 22 november 2002 wordt de heer Adam, Jean-François, aangesteld, vanaf 14 december 2001, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Wezet/Blegny/Dalhem/ Oupeye type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002010119 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002, in werking tredend op 31 december 2002, is de heer Vernimmen, L. hoofdgriffier van het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij koninklijk besluit van 2 mei 2002, in werking tredend op 3 januari 2003, is de heer Larsill(...) type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002013238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koekjesfabrieken en de ondernemingen van speculaas, jodenpaasbrood en peperkoek type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002013241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden in de mouterijen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002013249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van appelwijnen, wijnen, vruchtensap en -wijn, likeuren, aperitieven en vruchtenstokerijen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002013256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de vetsmelterijen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002013257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van drinkwaters en limonades

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002003490 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de elektronische aangifte voor communautair en gemeenschappelijk douanevervoer in het kader van het geautomatiseerd systeem inzake douanevervoer type ministerieel besluit prom. 19/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002011479 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 22/10/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de organisatie van de inzameling van verbruiksgegevens van op het distributienet aangesloten eindafnemers van elektriciteit in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik van 29 maart 2002

decreet

type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002028149 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Prés de Grand Rieu"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002031575 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001 tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002031576 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vervanging van leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de wijze waarop de ambtenaren die behoren tot sommige openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een mandaat kunnen opnemen bij het ministerie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002031601 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002016097 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 67 van 16.03.2002 (2002-C 67/03) Lidstaat van aanvraag: Griekenland Naam van het prod(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002003526 bron ministerie van financien Administratie van de invordering. - Bericht. - Aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing. - Bepaling van het bedrag van het voorschot vierde trimester voor de schuldenaars die de bedrijfsvoorheffing per trimester moeten aangeven en betalen

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002008359 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee j(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 21 (...)

document

type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002002217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur « Verkeersveiligheid » van de Directie « Mobiliteit en Verkeersveiligheid » van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 21 december 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van e(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002002216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur « Mobiliteit » van de Directie « Mobiliteit en Verkeersveiligheid » van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 21 december 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een funct(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002002219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur « Vervoerinfrastructuur » van de Directie « Mobiliteit en Verkeersveiligheid » van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 21 december 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn va(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002002218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur « Wegverkeer » van de Directie « Mobiliteit en Verkeersveiligheid » van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 21 december 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een funct(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002002227 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur « Bedrijfserkenningen » van de « Directie Luchtvaart » van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 21 december 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002002228 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur « Luchtruim en Luchthavens » van de « Directie Luchtvaart » van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 21 december 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van n(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002002229 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur « Dienst Inspectie » van de « Directie Luchtvaart » van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 21 december 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau 1 (...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. 12/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002003506 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de gunning van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002008356 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige pedagogische referenten (rang I.F) voor de Dienst voor Gehandicapten van de Duitstalige Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst met maximum 2 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 2. Op 21 december 2002 in het bezit zijn van één van de vol(...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002008358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige schipper veerdiensten Kanaal Gent-Terneuzen (rang D1) voor de Afdeling Vloot van de Administratie Waterwegen en Zeewezen - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na de(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 21 (...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002008357 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Na deze(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 21 dec(...) type document prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002008360 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) (rang A1) voor het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 21 (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002010122 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 november 2002, bladzijde 54333, Nederlandse tekst, regel 31, worden de woorden « bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen », vervangen door de woorden « bij de griffie va Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type erratum prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002095049 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming. - Erratum In het Belgisch Staatsbl

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002011423 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 8 januari 2002 werden met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Commandeur De heer Jean Coirbay, Sint-Lambrechts-Woluwe. Officier De heer Bij koninklijk besluit van 22 januari 2002 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopolds(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002010120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton : - Schaarbeek I : 1, vanaf 1 september 2003; - Tubeke : 1, vanaf 20 augustus 2003; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton R - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Leuven : 1, vanaf 1 september 2003. De kan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002010121 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 25. De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechters zal de volgende zijn : rechtbanken van eerste aanleg : - te - te Nijvel : 2. Deze plaatsen dienen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2002 numac 2002013429 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Freddy Bertin De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^