Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de hulpofficieren van de krijgsmacht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002000740 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002000887 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 14 november 2002 wordt aan de heer Vertessen, Raymond, op zijn verzoek, met ingang van 1 augustus 2002, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. 12/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête over het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002013007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002013138 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002013153 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale vorming voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer te land voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002013150 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002013200 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders die in dienst treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is aan de heer Reniers, Christiaan, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van B type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013405 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is aan de heer Nerinckx, Rudi, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank v type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013409 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is aan de heer Paelman, Eric, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Gent. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is aan Mevr. Wulleman, Marieke, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brusse type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002023015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 betreffende de invoering van een premiestelsel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002010116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 november 2002 : - is aan Mevr. De Lathauwer, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij di - is aan Mevr. Wachtelaer, A., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het hof van beroep te Brus(...) type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de referentie-datum van de vijfjaarlijkse enquête over het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek in het jaar 2002 type ministerieel besluit prom. 18/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002011468 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie voor milieu-etikettering en milieureklame type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002011470 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013369 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 21 november 2002 is de N.V. Prestosid, Z.I. Louis Petit, bus 102, te 59722 Denain , erkend g(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013425 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Vervanging van een lid Bij ministerieel besluit van 28 november 2002 wordt de heer Kris Baetens benoemd tot gewoon lid van de Opvolgingscommissie van de ex type ministerieel besluit prom. 07/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002036485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002021459 bron arbitragehof Arrest nr. 159/2002 van 6 november 2002 Rolnummer 2283 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 4° en 5°, en 38 van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektricit Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002028150 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de "Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables" type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002028151 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Gewestelijke raad van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002028169 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van het Begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002028175 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Erkennings- en Adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002028173 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het boekhoudplan dat toegepast wordt op het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002028152 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 1999 tot aanwijzing van de ambtenaren die zullen toezien op de naleving van de regels die vastliggen in het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rusthuizen, serviceflats en dagonthaalcentra voor bejaarde personen en tot oprichting van een Waalse raad voor de derde leeftijd

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002011492 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0074 : BPB Plc./Gyproc Bénélux S.A./N.V. Op 21 november 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de bedrijfstak van de bouw. De Raad vo(...) type bericht prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002011493 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0077 : TUI Belgium N.V./Protavel Holding S.A. Op 22 november 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een be Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de economische sector van de bemiddeling(...) type bericht prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002011494 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0078 : Universal Holding N.V./Nynas N.V. Op 22 november 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een ontwerpovereenkomst in de z Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de bedrijfstak van de aardolieraffinage e(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002003517 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector der registratie en domeinen Mutaties. - Benoemingen Bij besluit van 19 augustus 2002, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van de belasting over de Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002010117 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Leuven De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 25 oktober 2002, heeft Mevr. Schollen, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een t

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002018100 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van attachés-vertalers met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en de sa ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****;

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013410 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is de heer Tissen, Guy, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Vanderhaegen, Her type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013411 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is de heer Vermeulen, Hans, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Abicht, André, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is Mevr. Wolfaert, Marleen, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, ter vervanging van de heer Bontinck, Guy, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is de heer Bertin, Freddy, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Vermeulen, Marc, wiens ma type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013415 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is de heer Vanessche, Rik, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne, ter vervanging van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013416 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is de heer Gheysens, Christian, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Coppens, Fre type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 november 2002, dat in werking treedt de 1° Als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties : a) van de erkende huisar(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002010115 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Genk : 1; - administratief agent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Namen : 1, vanaf 25 mei 2003 ; - secretaris bij het parket va(...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013406 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Guy Tissen De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013407 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Eric Paelman De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013408 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Christiaan Reniers De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013412 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Rudi Nerinckx De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002013417 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van Mevr. Marieke Wulleman De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002018101 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetalige assistenten De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetal ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****;

document

type document prom. -- pub. 06/12/2002 numac 2002003486 bron ministerie van financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwaartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, mo(...)
^