Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 november 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1977 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende de organisatie van de examencentra type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002000773 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002002302 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1990 tot vaststelling van voorwaarden voor werving in de graden van **** en **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002010089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2002, in werking tredend op 30 november 2002, is de heer Van Britsom, A., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Dour-Colfontaine, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokken Bij koninklijk besluit van 13 november 2002 is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002010090 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2002 is de heer Doyen, J.-L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Hoei en te Verviers, aangewezen tot Bij koninklijk besluit van 22 november 2002 is de heer Goffin, Ph., licentiaat in de rechten, l(...) type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002012817 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming, in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 3 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002012981 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002012986 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 3 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002013137 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002013151 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering in uitvoering van artikel 15 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 3 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 12/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002013358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002021416 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 21/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002022990 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002022989 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 27/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002022992 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 27/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002022991 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002023004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit dat de bijzondere voorwaarden bepaalt voor het voorschrijven van bepaalde immunologische geneesmiddelen door een dierenarts

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/1977 pub. 30/11/2002 numac 2002000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende de organisatie van de examencentra. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002010056 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. - Uitvoering van straffen en maatregelen Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2002 is Mevr. M. Stubbe benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Nijvel en de strafinrichting te Ittre. de heer O. Gilain benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Nijvel en(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002010074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus Bij ministerieel besluit van 14 november 2002 wordt het ontslag van de heer Peeters, Alphonse, hoofdcommissaris bij de politiezone van Schaarbeek-Sint-Joost-Evere, van het ambt van werke Bij ministerieel besluit van 14 november 2002 wordt de heer Matthieu, Pascal, commissaris bij d(...) type ministerieel besluit prom. 25/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002021417 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 25/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002022988 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002023000 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

decreet

type decreet prom. 13/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002028134 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 1990 over steun en bijdragen van het Waalse Gewest aan onderzoek en technologie

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002010091 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 20 november 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan Mevr. Bijnens, A., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht g

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002028132 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Marche-en-Famenne type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002028141 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het verkeer in de wouden en bossen wordt verboden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 mei 1995 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private instellingen voor de vorming en de vervolmaking van het personeel van de erkende diensten en de toekenning van toelagen aan deze instellingen

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002040311 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2002, 111,00 punten bedraagt, tegenover 111,09 punten in oktober Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002000850 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. - Aanwijzing van franstalige plaatsvervangende bijzitters. - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van de belangstellenden dat er mandaten van plaatsvervangende bijzitters te begeven zijn De plaatsvervangende bijzitters worden voor een periode van vijf jaar benoemd, hun mandaat kan word(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002010088 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 november 2002, bladzijde 52457, regel 15, zijn de vacante plaatsen van beambte bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002010092 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Dour-Colfontaine : 1, vanaf 1 december 2002; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te - beambte bij het parket van de arbeidsauditeur te Dendermonde : 1; vanaf 1 december 2002; - adm(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2002 numac 2002010093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen : 1; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandida Voor deze vacante betrekkingen hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoemin(...)
^